Trankebar

Lidt historie

Kong Christian d. 4  sendte under Ove Geddes kommando 5 skibe til Indien. Kongen  ville gerne være med i handlen med krydderrier. 
Den  29 nov. 1618  "sejlede Vor indianske Flåde ud af Sundet." 
Anførte Christian d. 4 i sin private kalender.
Skibenes navne var: 
 Elephanten - Ove Gedde  --   Orlogsskib
 Dawidt - Boschouwer           Orlogsskib
 Christianus - Tyge Stygge    Kompaniskib
 Kiøbenhaffn -  Erik Grubbe  Kompaniskib
 Dertil kom det mindre Proviantskib    "Fløjten"

Den 8 april 1619 nåede de til de Kapverdiske øer.
Her  kaprede han 2 skibe fra franskmændene.   Det ene var skibet:   "Den gyldne løve"   Skibets nye navn: Patientia.  Det mindre  fik navnet: "Jægeren".
Den Hollanske Fløjte sendte han tilbage til Danmark. Først fordelte de provianten på de nykaprede skibe. Sømændene fra de kaprede skibe, blev fordelt  på alle skibene.

Derefter  fortsatte de rejsen. De måtte dog vente 3 måneder på vind  ved Kalmebæltet.  De havnede på et tidspunkt næsten ved Brasiliens kyst.

Da de endelig nåede kap, var 200 mænd døde.  Resten af mandskabet var så afkræftet, og alle høj som lav, måtte knokle for at få skibet til Kap, hvor man bragte de syge i
land. Begravede dem der ikke var "sendt til havs" Der blev "hentet" nye varer og vand.

Ove Gedde måtte kæmpe en hård kamp. Ikke kun imod sygdom, men også med  mandskabet på de forskellige skibe.  - - Tænker vi på at manden kun var  23 år, var det en stor mundfuld,  at skulle styre 6 skibe med så forskellig besætningsmandskab. Han klarede det ikke til ug,  dog  til at vi fik hentet krydderrier hjem.

Man kan læse en uførlig beretning  i  bogen af: Ole Feldbæk og Ole Justesen: "Kolonierne i Asien og Afrika"
Og den nyeste bog om Ove Gedde: "Det Ostindiske Eventyr "-  af Torben Abd- el Dayem.  Udgiveren er Fiskeri-og Søfartsmuseet  i Esbjerg

Med  billeder og lidt skriveri  vil jeg gerne give alle et lille indtryk af Trankebar. Danmarks  Handelsstation ude i Indien. 
Som vi havde fra 1620    til   1845
. King Christian 4 sent during Ove Geddes command five ships to India. King would like to be involved in the trafficking of krydderrier.

On 29 November 1618 "Our Indian Navy sailed out of Sound."

Declared Christian 4 in his private diary.

Ship names were:

Elephant - Ove Gedde - warship

Dawid, - Boschouwer warship

Christi Anus - Tyge Bad Kompaniskib

Kiøbenhaffn, - Erik Grubbe Kompaniskib

In addition the smaller stores ship "Flute"

 

On April 8, 1619 they reached the Cape Verde islands.

Here he hijacked two ships from the French. One was the ship: "The golden lion" The ship's new name: Patientia. The minor was named "hunter".

The Dutch Flute he sent back to Denmark. First, the breakdown of stores at the nykaprede ships. Sailors of the hijacked ships were distributed to all ships.

On April 8, 1619 they reached the Cape Verde islands.

Here he hijacked two ships from the French. One was the ship: "The golden lion" The ship's new name: Patientia. The minor was named "hunter".

The Dutch Flute he sent back to Denmark. First, the breakdown of stores at the nykaprede ships. Sailors of the hijacked ships were distributed to all ships.

They continued their journey. They had to wait three months to wind through doldrums. They ended up at one point almost at the coast of Brazil.

 

When they finally reached the cape, was 200 men died. The rest of the crew was so weakened, and all the high and low, had to slave to get the ship to the Cape where you put the sick in

country. Buried them there was "sent to sea" were "downloaded" new products and water.

Ove Gedde had to fight a tough battle. Not only against disease but also with a crew of various ships. - - Let us consider that the man was only 23 years, it was a big mouthful that would manage six vessels so different crew personnel. He did it not to ug, however, that we had retrieved krydderrier home.

 

You can read a UFO report in the book by: Ole Feldbæk and Ole Justesen, "colonies in Asia and Africa"

And the latest book about Ove Gedde: "The East Indian Adventure" - by Torben Abd El Dayem. The publisher is the Fisheries and Maritime Museum in Esbjerg

 

With pictures and little writings I would like to give everyone a little impression of Tranquebar. Denmark's Trade Station out of India.

As we had from 1620 to 1845

 

 

Oversat med Google.dk. der kan være fejl, men bedre end ingen oversættelse.
 


Traktaten

Dette er sagt i mange år.
"Ove Gedde fik hos Naiken,
traktaten skrevet på et
tyndt guldblad,
hvor ordrene er præget med
en special pind, den samme pind,
som man skriver med  i dag,
på palmeblade."

Men dette har ikke sin rigtighed. Det guldblik som ligger i Rigsarkivet, er en hilsen til Over Geidde fra Naiken. Og har ikke noget med Traktaten at gøre.
Guldblikket ligger i dag på Rigsarkivet.

Hvad der står på det guldblik, er blevet oversat.

Palmeblade skrivning foregår med en hel speciel  pen. Den ligner lidt af en skruetrækker, som man trykker ned i plamebladet med. Derefter tørre man olie hen over bladet.

Bladene bliver lagt i et rødt klæde for at myrerne ikke skal gnave i dem. Den røde farve holder myrerne væk. På et palmeblads bibliotek i Tanjore har man prøvet om "det holder vand"  Og de siger, det gør det.  Daglig sidder der en og ordner bladene, de bliver pendslet med olie og en bestemt urt, som holder Bladene "bløde". Der er så mange palmeblade bøger, så man kan knap nå  biblioteket igennem på et år. 
Det jeg synes er helt fantastisk, er, at man stadig kan læse og forstå, hvad der  står på bladene.  Jeg ved ikke om der er nogen der er igang med at skrive palmebladene i "rigtige" bøger. Det må jeg finde ud af.!

Kommer du til Tanjore og finder vej til paladset, som består af  museum og musik hal. Der er også et bibliotek. Det kan man godt kommer ind og se. dersom en går ind og spørger, om der er en mulighed for at se stedet.  De vil gerne fortælle om deres arbejde, men man kan bare ikke komme brasende.
Prinsen har stadig en lille del af Paladset, hvor han bor med sin familie.

Litt.liste.
Kay Larsen: De danske ostindiske koloniers historie.
kay Larsen: Guvernører,residenter, kommandanter og Chefe.
Jon Olavsons oplevelser som ostindiefarer.
gunna Olsen. Vore gamle trobekolonier.
Sophie Pedersen og A.ludvigsen: Vore gamle Tropekolonier.
Torben Abd-El Dayem: det ostindiske eventyr.
hans Gregersen: Trankebar

se mere på
www.trankebar.net
   under historie.


This is said in many years
" Ove Gedde got from Nayak,
Treaty written on a thin gold sheet,
where the orders are marked with
as special pin, the same stick
you write with today,
as you write with today,
on palm leaves."

But this has not its correctness. The gold
sheet located in the National Archives, isa
nod to Ove Geidde from Nayak. And has nothing
to do with the Traty.
The Gold "leave" lies today in the National
Archive
s.

 

 

The leaves are placed in a red dress to the ants should not gnaw at them. The red color of the ants away. At a palm leaf library in Tanjore has tried to "keep the water" And they say it does. Daily sit there and take care of a leaf, they are pendslet with oil and a certain herb, which keeps the leaves soft. There are so many palm leaves books, so you can barely reach the library through in one year.

 

 

 

The leaves are placed in a red dress to the ants should not gnaw at them. The red color of the ants away. At a palm leaf library in Tanjore has tried to "keep the water" And they say it does. Daily sit there and take care of a leaf, they are pendslet with oil and a certain herb, which keeps the leaves soft. There are so many palm leaves books, so you can barely reach the library through in one year.

What I think is amazing is that you can still read and understand what is at the leaves. I do not know if anyone has started writing the palm leaves in the 'real' books. I must find out.!

 

Coming to Tanjore and find their way into the palace, which consists of a museum and music hall. There is also a library. We can well come and see. if one goes in and asks if there is a chance to see the spot. They want to talk about their work, but you just can not come crashing.

The prince still has a small part of the palace, where he lives with his family.

  Oversat med google. dk./chrome

 

 

Litt.liste.

Kay Larsen: The Danish East India colonies history.

kay Larsen: governors, residents, commanders and managers.

Jon Olav's experiences as ostindiefarer.

gunna Olsen. Our old trobekolonier.

Sophia Pedersen and A.ludvigsen: Our old Trop colonies