Byen Trankebar

Kommer du til Trankebar med bus, kan det godt ske, at du ikke lige opdager at det er byen Trankebar. - Du forventer sikkert at se Byporten. - Sig til chaufføren at du skal af i Trankebar,  hop ud af bussen, når de fortæller, at det er Trankebar. Bussen stopper i et sving.
Følg gaden indefter og drej så mod syd. Du vil nu komme forbi en del butikker på hver side. Gå, til du ikke kan komme længere ad vejen mod syd. Du vil nu se en høj obelisk over et medlem af Nadar familien, fremstående politiker under englænderne, på din højre side. Kikker du nu til venstre vil du se byporten.

Du går over Buckingham kanalen, en opgravet kanal fra dansker tiden.

Du vil nu nærme dig byporten. Ser du til venstre  ser du en høj bygning, som er nyopført. Før lå her den gamle kirke for katolikkerne. Gå nu igennem den gamle landport, som er fra 1792 og tegnet af  Peter Anker. Lige inden for byporten til højre ligger der et hotel,

 som nok ikke endnu er færdig bygget. Det er den samme hotelkæde, som også ejer hotellet ved havet.

På din venstre side, ser du et stort gul søjlehus. Det er Hostel for piger. Her lå et bibliotek, for danskerne i ca. 1790.

Lige overfor, ud mod Kongensgade lå ”Tea Club” Så det har nok kun været i englændernes tid. I dag er der bygget et hotel.
Mühldorffs  hus ligger som det første på højre side af  Kongensgade. Der er fine runde søjler foran huset. Det er i privat eje. Huset er fra 1788. Mühldorff købte først en grund ud mod Nygade, senere købte han den grund ud mod Kongensgade.
Næsten alle huse på Kongensgade er skolebygninger. Der er lærerseminar for både kvinder og mænd.  Der er børneskole for alle unger i og uden for Trankebar.

Du kommer forbi et Muslimsk hus, efter Mühldorffs hus. Det ejes af ham der ejer Mühldorffs hus.

Så kommer der et gammelt hus ca. 1768  er den nederste del fra, kik godt på huset så kan du se byggestilen er anderledes i den øverste del. Man byggede husene rigtig fornuftigt førhen. For at træbjælkerne skulle kunne ”arbejde” lavede man luft imellem huset og bjælken. Det ses f.eks.  ikke i den øverste del.  Dette hus er kvinde lærerseminar.

Du kommer nu til et stort hus på din venstre side. Det hed Rehlings gård, efter guvernør Rehling. Som boede der fra 1829 til sin død. I dag er det den katolske  stiftelse der ejer gården.  Huset er ca. fra 1762,  den havde en del ejere før Rehling.
Lige over for ligger Johns skole, den var før skolen for de europæiske børn i Trankebar. Nu er det hjemsted for Søstre. Huset er ca.fra 1760
Du går lidt længerne ned mod havet, på din venstre side ligger der et hus med 10 søjler, der var engang 12 søjler, men dem fjernede familien Nadar, da de skulle have en haveindgang. Van Teylingens hus, ejes først af Nadar familien, i dag har Bestseller købt bygningen. Hvem der ejede huset først ved jeg ikke. Van Teylingen boede der i begyndelsen af 1800. Han var den mand der skulle uddele pensionen til de danskere som stadig boede i byen, hans søn overtog den bestilling efter sin far, helt op til 1889, hvor den sidste dansker døde.
Gå videre.-  Ved siden af van Teylingens hus ligger Kröckels hus. På din venstre  side. Det er  ca. fra 1690 Han sælger det til Missionen i 1713.
Guvernør Kongsbakke skulle også havde boet i huset. Huset  bliver kaldt ” Lille mission.”
Store Mission er ombygget af flere om gange. Huset med de to søjler ved indgangsdøren. Ca. fra 1785. Nu er det Center for præster.
Der hele er center for missionen, som lægger et stort social arbejde på stedet, for præster og  unge  kristne.
Der afholdes seminar  mange gange om måneden, hvor der fortælles fra biblen og synges gospelsang. Døren er altid åben, så kommer du forbi en dag eller aften, er du altid velkommen til at kikke ind.

 


 

Coming to Tranquebar by bus, it may well happen that you do not just discover the town of Tranquebar.   - You probably expect to see the city gate.   - Tell the driver that you need to in Tranquebar, hop off the bus when they tell that it is Tranquebar.   The bus stop in a turn.
Follow the street towards the inside and turn then to the south.   You will pass some shops on each side.   Go until you can not go further along the road to the south.  
You will now see a large obelisk over a member of the Nadar family, prominent politician during the British, on your right side.   Peeps you now to the left you will see the gate.

You go to Buckingham Canal, a dredged channel from Dane time.

You will now move up gate.   You see on the left you see a tall building which is newly built. Before it was here the old church for Catholics.   Now go through the old country gate, which dates from 1792 and signed by Peter Anker.   Just inside the gate to the right there is a hotel

 which is probably not yet been completed.   It's the same hotel chain, which also owns the hotel by the sea.

On your left, you see a big yellow søjlehus.  
It's Hostel for girls.   Here was a library for the Danes in approx.   1790th

Opposite, facing Kongensgade was "Tea Club" So it has probably only been in the British time.Today, built a hotel.
Mühldorf house is as it first on the right side of Kongensgade.  
There are fine round pillars in front of the house.   It is in private ownership.   The house is from the 1788th   Mühldorf bought the first one due out toward Nygade, later he bought the land off against Kongensgade.
Almost all houses on Kongensgade are school buildings.  
There are a teacher seminar for both women and men.   There are children's school for all kids in and outside of Tranquebar.

You will pass a Moslem house after house Mühldorf.   It is owned by him owning Mühldorf house.

So there will be an old house around.   1768 is the bottom part off, look good on the house so you can see the building style is different in the upper part.   But building houses a great sense before.   For beams could "work" they made air between the house and bar.   It can be seen eg.not in the upper part.   This house is a woman teacher seminar.

You come now to a large house on your left side.   It was Rehling farm, after Governor Rehling.Who lived there from 1829 until his death.   Today, the Catholic foundation that owns the farm.The house is approx.   from 1762, it had a part owner before Rehling.
Across the road is John's college, the pre-school for European children in Tranquebar.   Now it is home to the sisters.   The house is ca.fra 1760
You go a little further down towards the sea on your left side there is a house with 10 pillars, which were once 12 columns, but it removed the family Nadar, as they should have a garden entrance.   Van Teylingens house, owned first by Nadar family today Bestseller bought the building.   Who owned the house until I do not know.   Van Teylingen lived there at the beginning of the 1800th   He was the man who would distribute pension for the Danes, who still lived in town, his son took over the order after his father, up to 1889 when the last Dane died.
Proceed .- Beside van Teylingens house located Kröckels house.   On your left side.   It is approx.from 1690, he sells it to the Mission in 1713.
Governor King Hill had also had lived in the house.   The house is called "Little Mission."
Grand Mission is rebuilt several of times.   The house with the two pillars at the entrance door.Some of the 1785th   Now the Centre for priests.
There are entire center for the mission, which places a large social work at the spot, the clergy and young Christians.
The seminar held many times a month, which is told from the Bible and singing gospel songs.The door is always open, so you come past a day or evening, you're always welcome to look into.


Oversat  med google.

 


Kikket fra "Hotellet" til Landsporten

Dansborg

Du går over Paradepladsen over til Dansborg. Bygget i 1620, efter Ove geddes anvisninger.
Ove Gedde lagde grundstenen for dette bygningsværk. Ret imponerende.
Dansborg med det lille museum, som vi danskere ikke ville prale af. Bygningerne er nu restaureret, men indholdet er det samme.
Står vi og kikker ud på Paradepladsen fra Dansborg, ser vi over til  Guvernørboligen, som desværre er i en meget dårlig stand. Bygningen er fra 1773, bygget af købmand Stevenson, han havde det i 2 år, hvorefter han solgte den til  Guvernør Brown, som ikke ville bo på Fortet. Stevenson rejste til Nordindien.
Derefter blev det Guvernørbolig for Peter Anker. Peter Anker ombyggede hele for partiet med 2 rækker søjler, og  boligen kom så under Kronen.
Bygningen er i dag  meget forfalden.  Der skal frarådes at går derind.


Du ser nu lidt til højre, der ligger den engelske Collektors hus, i dag Hotel. Huset blev nok bygget efter 1845. På stedet var der en  retsbygning, men om huset lå på samme plads ved jeg ikke. På de helt gamle kort kan man se, at der har ligget  mange små huse.
Ude  foran hotellet ligger den bastion som bærer navnet Prins Carl.  Der er mange turister der tror, det er en gammel havn.
Skal der bades i Trankebar, må man gå sydpå forbi Fortet. Men pas på, bølgerne kan være meget voldsomme.

 

Da Ove Gedde kom til Trankebar. Var der få beboer, der må dog har været nogle Hinduer og Muslimer, hvornår katolikkerne kommer til området ved jeg ikke.  Dog var der jo en del Katolikker  i blandt de folk der kom til Trankebar, og et sted står der i en bog at Goakirken ved bymuren blev bygget i 1645. Skulle det være rigtig, er det endnu mere tragisk at man bare har revet kirken væk.
 Byen havde dengang en stor Pagode og en Moské.  Moskéen er fra 1400 tallet og Pagoden (templet) fra ca. år  900. Selvfølgelig kunne folkene havde været  kommet  langvejs fra, men jeg tror nu  de boede i området.

Efter lange forhandlinger med den stedlige konge i Tanjore, Som Ove Gedde var ved at være godt træt af, fik han en traktat med hjem til Danmark, at vi måtte have stedet ( Trankebar) i 2 år af gangen. Så skulle der forhandles igen.

Ove Gedde gik straks i gang med at skridte op, hvor fortet skulle være. Volde og Bastioner. Byggeriet gik  i gang. Inden Ove Gedde tog tilbage til Danmark, var  fortet kommet godt op. Han beundrede de indiske murere, de kunne arbejde hurtigere i varmen, end dem fra Europa.
Ove Gedde  havde lært nederlandsk  system i fæstningsværk byggeri, med forbillede i Kronborg.
( det er ikke det Kronborg vi ser  i dag.) 

Fortet havde  oprindelig  en S- formet port indgang ved den østlige bastion.
Gik man ind af porten kom man til en teglbelagt gård.( Det så jeg  i 2001, da havde museet en udgravning på stedet)
Inde på Mønstringspladsen var der fra  syd til nord  indkvarterings rum for garnisonen. Mod øst den 2 etages hovedfløj.
I februar 1621 forlod Ove Gedde Trankebar for at sejle hjem.  Han havde retur varer med ombord. Ankomst til KB 4. marts 1622. 
( Disse datoer svinger lidt fra den ene bog til den anden.)

I Trankebar havde han overladt kommandoen til  Løjtnant Henrik Hess, og Roland Crappe, som efter 2 år skulle genforhandle  traktaten.

Kommer du  ind på  Dansborg i dag. - Ser Fortet næsten ud som dengang i 1621.  S-indgangen  blev droppet, der blev opført en ny indgang midt for. Man havde ingen voldgrav mere i begyndelsen af 1776. Den føg hele tiden til med sand. Men også på grund af at man var bange for, at vandet ville undergrave Fortet. Man kan dog ved havet se resterne af voldgravs muren.

Så lad os gå derind.  
Du  er lige gået igennem porten, du ser over mod syd, der er en masse rum eller huller ind til rum.  De 2 første rum er vin og øl kælder. Derefter fængslet, hvor Ziegenbalg sad fængslet. Så kommer du til køkkenet, du kan se resterne af skorstenen, og der hvor brønden har været. Den er tilmuret nu, den kan ses oppefra voldmuren. Næste rum beskrives som hønsegård.  Derefter et bederum.  Så har vi vandporten, som var åben mod syd, går du ned til enden af gangen, så kan du se et lille vagtrum. Læg mærke til vandrenderne, de er blevet synlige igen efter Fortet er blevet restaureret. Ude igen. - Så kommer der vagtrum. I hjørnet er der hul ned til krudtkammeret. Dog  er resten af  rummet blevet mindre, efter at man "skar" hjørnerne af på alle 4 bastioner.

Så forestiller du dig resten af rummene til soldaterne langs med den vestlige mur. Først kommer Tøjhuset. Der ligger stadig murrester fra trappen som gik op til bastionen. Så skal du forstille dig
6 værelser på størrelse 5 gange 5 meter. I hvert rum boede der 7 soldater. Den soldat der var  rumformand, skulle også stå til ansvar for sine medsoldater. Rummet blev opkaldt efter ”Rumformandens ” navn.  Hans Ærø. Hvorfor man ikke havde givet rummene nr. det forstår jeg ikke. Da man jo efter 2 år skulle  have nye folk fra dk. Så skulle Guvernøren  eller obersterne lære nye navne.  Hver morgen kom en ældre indisk kvinde til disse rum, for at fylde vandkrukkerne op, som stod nedgravet ude foran  indgangen til rummet, for at holde vandet kølig. Det var også ældre kvinder som kom for at hente vasketøjet. Når det var ældre kvinder, var det nok fordi, at unge piger kunne sætte ”ild” i soldaternes sind.  Hvad soldaterne havde at sove i ved jeg ikke. Man kunne jo formode at de lå i en dynge hø. Da der næppe har været plads til 7 senge i rummet, og et bord som de skulle spise ved. Maden  hentede soldaterne selv over ved køkkenet.

Kom soldaterne første gang til Fæstningen, blev de hver morgen råbt op ved navn. I den første tid blev vi mønstret, hver eneste dag der blev  eksercerede  og indøvet i våbenbrug, på krigsmanér. "Vi skulle stå vagt hver 3de nat-

Vi fik uddelt bordstel, krus, kander, skåle, tallerkner  samt en vandkøler, som bestod af en stenkrukke, med en tynd hals. Den skulle nedgraves uden for vores stue, for at holde på køligheden. Der blev lejet ældre indiske kvinder, til at hente vand til hver gruppe.. Kvinderne bar vandet hjem i stenkrukkerne. Vi fik også en indfødt til at vaske vores tøj. Vi fik en FANO i vaskepenge, som blev trukket fra vores løn." Skriver Jon Olafson.

 

Fæstningen var hel færdigbygget i 1624.

Efter de 6 rum kommer der en lille forgang  hvor man går ind til fængslet. I hjørnet kommer der igen en lille trappe op til bastionen.  Nordmuren var der også 6 rum til soldaterne.
Der har i alle fire hjørner været trapper op til  muren, hvor kanonerne stod.
Hvor de havde den elefant som guvernøren fik af Naiken, det ved jeg ikke. Der fortælles at den ikke kunne komme ind af porten. Mon dog!!!

På selve Mønstringspladsen ser du en firkantet bygning. (toilet) Den er først kommet til da man brugte Fortet som overnatningssted, engang i 1950. I begyndelsen var der ud foran vandporten en smedie. Hvor der for enden af smedien, var plads til heste. Midt på mønstringspladsen var der et dueslag. Ca. der hvor brønden er i dag. Der var kun den brønd som var i køkkenet. Ellers måtte man ud på  Paradepladsen hvor der var en stor brønd.

Så går du over til hvælvingerne, 3 stk. Det var her man samlede returvarerne.  I dag har rummene  fået et fint gulv af granitsten, hvor der før var tegl.

Nu går turen op på Fortet. Læg mærke til en bue inden du kommer til vagthuset. Det er resterne af  S- porten  set indefra.  Så kom du op til udsigten, det er bare et herligt syn der møder en heroppe. Sæt dig på kanten og nyd det inden du går videre.
Står du nu og kikker på Fortet ser du til højre en dør, det var der præsten og købmanden havde deres  rum. I dag kontor.
Ved næste indgang ser du marmorpladen med Ove Gjeddes navn. Bagved er indgangen til  kirkesalen. Der er to døre, men det var der ikke før, det er også fra den tid, hvor man ikke anede hvad man skulle bruge Fortet til, udover at leje et par rum ud, og til  overnatning. En slags vandrehjem. 1972 blev det til museum.  
Den sidste  dør (ikke åben) bringer os ind til Guvernørens rum. Der er et lille rum  til køkken med ildsted, et rum hvor tarffelsalen er, derefter fire rum uden mur imellem, hvor Guvernøren havde soverum m.m.  Der er udgang til Mønstringspladsen  fra alle rum.
Går du på museet , så  bliv ikke skuffet, der er ikke så mange genstande til skue. Nyd rummet, tænk på, at det var her  præsten prædike. (Niels og Christian  som  fik en gruelig skæbne. Den ene blev forvist til Ceylon, den anden blev druknet i en sæk.)  -  Det var her retten blev sat, senere flyttet ud i byen.  Tænk på den lille historie, når du ser kanonen,
"Herude ruster tingene 3 gange så hurtig  som derhjemme, mundingen bliver større og større og kuglerne bliver mindre og mindre."

Du skal også lige have i tankerne at Fortet var en fæstning, hvor byens borge kunne søge tilflugt dersom der var optræk til kamp, mellem Naikens soldater. På det tidspunkt var der ingen bymur.

Den kom først i 1651.  så efter 1651 mister Fortet faktisk sin funktion som fæstning. Nu var hele byen en fæstning.
Jeg sidder tit på kanten af muren og lader mine tanker glide tilbage. Bølgernes brusen og ude på Reden ligger de store sejlskibe og vugger.  Er du heldig, kan det være der kommer hvaler forbi eller delfiner.
Fortet er lukket FREDAG. 

*******************************************************************************************

Finally, when we are down to Queen Street and left and Parade Square on the right. On the corner of Queen Street is the Commander farm. At the other corner of the old rectory of Zion Church. Belongs now Telc. It has been rebuilt several times. Parade ground is currently being rebuilt.

You go over the parade square of the Dancing Borg. Built in 1620, after Ove Geddes instructions.

Ove Gedde laid the foundation stone of this edifice. Quite impressive.

Dansborg with the little museum that we Danes would not boast. The buildings are now restored, but the content is the same.

We stand and look out at the Parade Square of Dansborg, we look over to the Governor house, which unfortunately is in a very bad condition. The building dates from 1773, built by merchant Stevenson, he had it for 2 years, after he sold it to

to Governor Brown, who would not stay at the fort. Stevenson traveled to northern India.

It was then Governor House of Peter Anker. Peter Anker rebuilt the whole of the lot with two rows of pillars, and home came under the crown.

 

The building is now very dilapidated. There should be advised not to go there.

You are now looking slightly to the right that is the English Collektors house, now hotel. The house was enough built after the 1845th On site, there was a courthouse, but the house were at the same place I do not know. At the very old maps you can see that there have been many small houses.

Out in front of the hotel is the bastion which bears the name Prince Carl. There are many tourists who think it is an old port.

Must be bathed in Tranquebar, you have to go south past the fort. But beware, the waves can be very violent.

 

Since Ove Gedde came to Tranquebar. Was there a few residents who may however have some Hindus and Muslims, when Catholics come to the area I do not know. However, there was indeed a part of Catholics among the people who came to Tranquebar, and somewhere it says in a book that Goakirken by city walls were built in 1645th Should it be correct, it is even more tragic that you just have torn the church away.

 

City had then a large pagoda and a Mosque. The mosque dates from 1400 century pagoda (temple) from approx. 900th year Of course, people had come from afar, but I think now they lived in the area.

After lengthy negotiations with the local king of Tanjore, As Ove Gedde was about to be well fed up, he got a treaty with the home to Denmark, that we may have instead (Tranquebar) in two years at a time. Then traded again.

 

Ove Gedde immediately began to stride up the fort should be. Ramparts and bastions. Construction started. By Ove Gedde went back to Denmark, was made a good fort up. He admired the Indian masons, they could work faster in the heat than those from Europe.

Ove Gedde had learned nederlansk system of fortifications, building on the model of Kronborg. (It is not the Kronborg we see today.)

 

The fort originally had an S-shaped gate entrance at the eastern bastion.

Did you enter the gate one went to a brick covered courtyard. (That I saw in 2001 when the museum had a dig at the site)

Inside Mønstringspladsen was there from the south to north accommodation space for garrison. To the east the two storey main wing.

 

In February 1621 left Ove Gedde Tranquebar to sail home. He had returned goods onboard. Arrival at KB 4th marts 1622nd

(These dates vary slightly from one book to another.)

 

In Tranquebar had he left the command to Løjnant Henry Hess, and Roland Craps, which after two years to renegotiate the treaty.

 

Coming into Dansborg today. - Watching the fort almost like back in the 1621st S input was dropped, which was built a new entrance in the middle of. It had no moat more at the beginning of the 1776th It drifted constantly to the sand. But also because of that we were afraid that the water would undermine the fort. One can however look at the sea the remains of the moat wall.

 

So let us go in there.

You've just gone through the gate you see to the south, there are a lot of space or holes into the space. The first two compartments are wine and beer cellar. Then prison where Ziegenbalg prison. Then you will come to the kitchen, you can see the remains of chimneys, and where the well has been. It is bricked now, it can be seen from the top wall violence. Next room described as a chicken farm. Then a prayer rooms. So we have water port that was open to the south, go down to the end of the corridor, so you can see a small vagtrum. Notice the hiking challenge, they have become visible again after the fort has been restored. Away again. - Then there vagtrum. In the corner is a hole down to the gunpowder chamber. However, the rest of the room was smaller, after being "cut off" the corners of all four bastions.

 

So do you the rest of the spaces to the soldiers along the western wall. First comes the Arsenal. There is still murrester from the staircase that went up to the bastion. Then imagine six rooms of size 5 by 5 meters. In each compartment lived there seven soldiers. The soldier who was rumformand should also be accountable for its medsoldater. The room was named after "Rumformandens" name. His Aero. Why they had not given the rooms No I do not understand. When one is after two years should have new people from the gb. Then the Governor or Cols learn new names.

 

Each morning an elderly Indian woman to such spaces to fill the water pot up, which was dug out in front of the entrance to the room to keep the water cool. It was also older women who came to retrieve the laundry. When it was older women, it was probably because the girls could put "fire" in soldiers' minds. As the soldiers had to sleep in I do not know. You could assume that they lay in a pile of hay. Since hardly have been room for seven beds in the room, and a table as they were to eat at. The food brought by the soldiers themselves over the kitchen.

Soldiers came first to the fort, they were shouted up every morning by name. The first time we became the pattern, every day there was exercerede and rehearsed in weapons use, for war style. "We had to stand guard every night 3de-

We were handed table frames, mugs, jugs, bowls, plates and a water cooler, which consisted of a stone jar, with a thin neck. It was buried outside our room, to keep the chill. Were hired older Indian women to fetch water for each group .. Women carried

water home in stone jars. We also got a native to wash our clothes. We got a FANØ in wash money that was deducted from our wages. "Writes Jon Olafson.

 

Fort was quite completed in 1624.

After the six spaces there will be a small hallway where you walk into the prison. In the corner there will be again a small staircase up to the bastion. North Wall, there were also six rooms for the soldiers.

There are in all four corners were stairs up to the wall where the guns stood.

How they had the elephant as the governor got from Naik, I do not know. It is told that it could not enter the gate. I wonder however!

 

At the very Mønstringspladsen you see a square building. (WC) It is first come to when they used the fort as accommodation, sometime in 1950. In the beginning there was water in front of the gate a smithy. Where the end of the smithy, was room for horses. In the middle of mønstringspladsen there was a pigeon house. Approximately where the well is today. There was only the well who was in the kitchen. Otherwise you had to at Parade Square where there was a deep well.

 

Then you go over to the vaults, 3. That was here brought together the returned goods. Today, the rooms had a nice floor of granite rocks, where before there were bricks.

 

 

Now we head up the fort. Notice a bow before you get to watch the house. It is the remains of the S-gate seen from inside. So did you come up to the prospect, it's just a wonderful vision that meets one up here. Sit on the edge and enjoy it before you proceed.

Are you now and look at the fort you see to the right a door, it was the pastor and the shopkeeper had their space. Today's office.

For the next entry you will see marble plaque with Ove Gjedde name. Behind is the entrance to the church hall. There are two doors, but it was not there before, it is also from the time when we had no idea what to use for the fort, in addition to rent a few rooms out, and at night. A sort of hostel. In 1972 it became a museum.

The last door (not open) brings us into the Governor's room. There is a small room to kitchen with fireplace, a space where tarffelsalen is, then four spaces outside wall between where the governor had sleeping quarters, etc. The output for

Mønstringspladsen from all rooms.

Do you go to the museum, so do not be disappointed there are not many objects on display. Enjoy the space, consider that it was here the pastor preach. (Niels and Christian who received aawful fate. One was banished to Ceylon, the other was drowned in a sack.) - It was here right set, and later moved into town. Think of the little story when you see the cannon,

"Out here rusting things three times as fast as at home, the mouth gets bigger and bigger and balls become smaller and smaller."

You also need to just keep in mind that the fort was a fortress where the city's castles could take refuge if there was imminent battle between Naik soldiers. At that time there was no city wall.

The first came in 1651. so after 1651 the fort actually lose its function as a fortress. Now the whole town was a fortress.

 

I often sits on the edge of the wall and let my thoughts drift back. Waves and out of Copenhagen lies the great sailing ships and cradles. If you are lucky, it might be coming over whales or dolphins.

The fort is closed Friday.

 
Fortet giver skygge til fiskerne

Dronningensgade og Guldsmedsgade

 

Vi er nu kommet ned ad Kongensgade og går videre til Dronningegade.
Du ser nu på højre hånd  resterne af TELC's lærerseminar.  Og her i sommer 2006 er der kommet et nyt monument over Ziegenbalgs  ankomst  til Trankebar for 300 år siden. Døm selv, jeg mener det gamle var flottere.
Alle bygninger er faktisk bare forladt, og ser forfærdelig ud indvendig og udvendig.
Man kan dog se resterne af  en gammel bygning inden for murerne. Huset er oprindelig bygget med fladt tag, og nogle søjler ud mod Dronningensgade. Og det menes at det er resterne af Kommandantens gård. Gå du lidt længere mod nord kommer du forbi en gammel lagerbygning, med 3 buer.
Bliver denne bygning ikke restaureret, falder bygningen sammen. Og hvad så.? 
                                          
     Gå nu ned af Dronningensgade du kommer nu til venstre forbi Forening Trankebars medlemshus.  Til venstre for huset er Trankebars bedste mønt handler. Hos ham kan man købe gamle danske mønter til en rimelig pris. Hans navn er Sankar. man kan også købe postkort, som man ellers ikke kan købe i Trankebar. Der er posthus i Trankebar, så man kan også sende kortet  derfra.  Nu har Sultan postkort.

Fortsæt ned af gaden nord på. Du kommer forbi mange gamle Tamilske huse . Er der folk der byder dig indenfor så gå endelig ind. Det kan blive en god oplevelse.

Når du er kommet til et gadekryds. Moskéen  til venstre og Guldsmedgade til højre. Gå enten op til moskéen eller ned med havet. 

Vælger du havet,  kommer du ned til huse der er blevet restaureret og hvor der der en gruppe kvinder igang med at lære byggeteknik.  Her er der lavet en kystsikring og en gammel vej er blevet genetableret. I gamle dage hed den Lavendelstræde.  Og ser du ud over havet må du tænke på, at her lå engang huse og barsar for Trankebars beboer. Tre gade ligger ude i havet samt Jerusalems kirken.

Gå tilbage til gadekrydset. Fortsætter du mod nord, kommer du ned til fiskerlandsbyen.
Fiskelandsbyen lå i gamle dage lå uden for bymuren. Engang i 1700 ville fiskerne ikke finde sig i at føle sig udenfor. Der blev lavet et hul i muren. Og efterhånden er den del af bymuren blevet brugt til at bygge huse af. På den store plads ser du et tempel. Det er fiskernes  tempel, som faktisk er ny bygget. Det er flyttet ned fra vandet af herop. Da man var bange for at det ville forsvinde i havet. Gå en tur igennem fiskelandsbyen. Der er mange huse der er forsvundet efter Tsunamien, men man fornemmer dog at der har været en stor fiskerlandsby her.

Går du mod havet  og langsmed havet kommer du hen til Sjællands Bastionen. Den store bastion ligger ude i havet.
Ser du mod syd, kan du se templet Sri. Masillamani tempel. Havet har også godt tag i Templet.

Dette område er fiskernes. Det er her man ser fiskeauktionen.
Det er her fiskerne lander deres fisk. Det er også her fiskerne ordne deres morgen toilette. Så pas på hvor du træder, dersom det er en tidlig morgen du bevæger dig herud.

Har du lyst til en sejltur, kan du spørge en fisker, du giver en skilling, og du kan få en fantastisk sejltur ud foran Dansborg.
Forstil dig bare, at du er tilbage til  17 århundrede. Udsigten er næsten den samme.

Du går nu tilbage til Paradepladsen. Du  ser over mod  et stort vandtårn.


************************************************************


Queen Street and Goldsmith Street

We are now down Kongensgade and go on to Queen Street.
You look now at the right hand remains of Telc's teacher seminar.  And here in the summer 2006 has brought a new monument to Ziegenbalg arrival in Tranquebar for 300 years ago.  Judge for yourself, I think the old one was nicer.
All buildings are really just deserted, and looks awful inside and out.
One can however see the remnants of an old building within the walls.  The house was originally built with flat roof and some columns out towards Queen Street.  And it is believed that the remains of Commander's yard.  Go you a little further north takes you past an old warehouse, with three arches.
Will this building is not restored, the building fall together.  So what.?
                                          
     
Now go down Queen Street and you will now turn to the left past the Tranquebar Association medlemshus.  To the left of the house is Tranquebar best coin deals.  With him you can buy old Danish coins for a fair price.  His name is Sankar.  you can also buy postcards, which otherwise can not buy in Tranquebar.  There are post office in Tranquebar, so you may also send the card away.  Now Sultan postcards.

Continue down the street north.  You will pass many old Tamil houses.  Are there people who welcomes you go into final.  It may be a good experience.

When you come to a street intersection.  Mosque to the left and Guldsmedgade right.  Go up to either the mosque or down to the sea.

Selecting the sea, you come down to houses that have been restored and where there is a group of women started to learn construction techniques.  Here is created a coastal protection and an old road has been restored.  In the old days was called the Lavendelstræde.  And you look over the sea you may think that here lay off houses and barsar of Tranquebar tenants. Three street distant sea and the Jerusalem church.

Go back to the street intersection.  You continue north, you come down to the fishing village.
Fishing village lay in the old days were outside the city walls.  Sometime in 1700 fishermen would not put up with to feel outside.  There was made a hole in the wall.  And now is the part of the city walls have been used to build houses.  On the large room you will see a temple.  The fishermen's temple, which actually is new construction.  It has moved down from the water by up here.  Since it was feared it would disappear into the sea.  Stroll through the fishing village.  There are many houses there have disappeared after the tsunami, but we feel however that there has been a great fishing village here.

Do you go to the sea and along the sea you come to Copenhagen bastion.  The great bastion distant sea.
Do you see the south you can see the temple of Sri.  Masillamani temple.  The sea also has good grip in the temple.

This area is fishermen.  This is where you see fish auction.
This is where the fishermen land their fish.  This is also where the fishermen sort their morning toilette.  So be careful where you step if it is an early morning you move out here.

Feel like a cruise, you can ask a fish, you give a dime, and you can get a fantastic trip out front Dansborg.
Imagine just that you're back to 17 century.  The view is almost the same.

You are now back to the Parade Square.  You look towards a large water tower.


Dansborg set fra havet.

Nygade

Der ligger Nygade. Gaden,  som skulle være lige så flot som Kongensgade. Der blev dog også bygget et par store flotte boliger med søjler ud imod gaden. De er desværre væk nu. Der er 2 huse  tilbage.  Det ene er også  et af Nadar-slægtens huse, bygget i 1763.   
Der har  igennem tiden  været 8 ejere.   
1783 ejedes huset af købmand Peter Bætter.
1802  var husets  ejer J.G.Meinhardt, som var fra Egernsund.
1823 Kammerråd Wodschow (som ligger begravet på Nygade Kirkegård). 

I 1948 var huset i pæn stand med over 19 søjler foran.
Lige over for det har også ligget et søjlehus, dog ikke så stort, med fem søjler foran. Det lå på TELC´s grund.
Derefter kom  en mindre søjleindgang til kirken. Nu ligger der et hus, hvor kirketjeneren bor.

Lige efter kirkegården ligger der et mærkeligt hus. Du kan  stadig se nogle af søjlerne ud mod gaden. Der er mursten indimellem søjlerne. Huset var engang et stort flot hus, med fladt tag. På gamle billeder er huset utrolig flot.
I dag kan man kun se rester. På højre side kommer der en lille gade, ned forbi Ny Jerusalems kirken og ud til Kongensgade. Står du på hjørnet og kikker på det hus der er til venstre, kirken til højre. Stadig på Nygade. Se godt på huset.  Du ser, at det har været et hus med søjler og en veranda og fladt tag. Søjlerne er også muret til. Jeg mener, at det hus er fra samme tidsrum som Nadar- huset.
Ja, det er så lige blevet revet ned her den 8.12.06 for pokker da.

1920. Nadar-Familien  var venligt indstillet overfor englænderne. Så de købte flere store huse i Trankebar. Englænderne var ikke forhippede på at drive kolonien videre. Derfor solgte de deres huse spotbilligt.
(Man skulle havde levet dengang.)
Nadar-familien bor  nu bl. a. i et mindre palads i Poreiar, den største landsby, kun  2 km. fra Trankebar.

Går du længere op af Nygade, kommer du på din venstre side til et lille hospital. ( dersom det ikke er blevet lavet om).
Der var også hospital i 1833. Jo, der er lige blevet bygget et nyt stort hospital, men det gamle ligger der endnu. Tror jeg da.!!!

Længere oppe: Du  kommer nu til bagsiden af Mühldorffs hus på din højre hånd. Mühldorff købte sit første hus her, som havde front ud mod Nygade. Inde i haven byggede han en lille kopi af Landporten. Den blev revet ned engang i 1974, siger ejeren.

Så kommer du til det nye hotel. Det var før ombygningen, hostel for pigerne på den katolske skole.

Ser du nu lige frem, ser du småhuse lidt højere oppe end selve gaden.  Det er småhuse, der er bygget efter 1952, bygget af stenene  til dels fra den gamle bymur.  Drejer du nu til venstre, kan du følge bymuren helt ned til Fortet, Dansborg. Alle huse her ligger højere end gaden. Så  vil  man gå tur på "bymuren", er her muligheden. Der er også rester af bymuren langs den udtørrede flod mod syd, lige bag den gaden, du går ind af.

There is Nygade.  The street, which should be as proud as Kongensgade.  But there were also built a pair of big beautiful homes with columns out toward the street.  They are sadly gone now. There are two houses back.  One is also one of Nadar-

family houses, built in 1763.

There has over time been eight owners.
1783 house was owned by merchant Peter Baeten.
1802 was the house owner JGMeinhardt who was from Egernsund.
1823 Councilor Wodschow (who is buried in Nygade Cemetery).

In 1948 the house was in good condition with over 19 columns in front.
Across the road has also been a søjlehus, but not so big, with five columns in front.  
It was Telc's reason.
Next came a small portico to the church.   Now there is a house where church servant live.

Just after the cemetery lies a strange house.   You can still see some of the pillars facing the street.   There are bricks in between the pillars.   The house was once a big beautiful house with a flat roof.   In old photos the house is incredibly beautiful.
Today you can only see residue.   On the right side seems a little street, down past the New Jerusalem Church and out to Kongensgade.   Are you on the corner and look at the house is left, church on the right.   Still on Nygade.   Look closely at the house.   You can see that it has been a house with columns and a porch and flat roof.   The columns are also bricked up.   I believe that the house is from the same period as Nadar-house.
Yes, it's so straight were demolished here on 12/08/2006 for the heck then.

1920th   Nadar-family was kindly prepared against the English.   So they bought several large houses in Tranquebar.   The British were not keen on running the colony on.   Therefore, they sold their houses cheaply spot.
(One would have lived back then.)
Nadar family now live bl.   a. in a small palace in Poreiar, the largest village, just 2 km.   from Tranquebar.

Do you go further up by Nygade, you are on your left side to a small hospital.   (If it has not been changed).
There was also Hospital in 1833.   Yes, there were just built a new large hospital, but the old is still there.   I think so.!

Further up: You now come to the back of Mühldorf house on your right hand.   Mühldorf bought his first house here, which had front facing Nygade.   Inside the garden he built a small copy of the Land Gate.   It was demolished sometime in 1974, says the owner.

Then you will come to the new hotel.   That was before redevelopment, hostel for girls at the Catholic school.

Watching you now exactly, you see small houses slightly higher up than the street.   The cottages built by 1952, built of stones partly from the old city wall.   Turn now to the left, follow the wall down to the fort, Dansborg.   All the houses here are higher than the street.   Then you will walk the "wall", is the possibility here.   There are also remains of city walls along the dried up river to the south, just behind the street, you are in favor of.Mühldorffs haveport.

Nygades Kirkegård

Her  vil jeg gerne nævne bogen  af  Karin Kryger og Lisbeth Gasparski. De har lavet en meget flot bog om gravstederne i Trankebar.  -  "Tranquebar, kirkegårde og  gravminder"  Den kan godt lånes på biblioteket. Endnu bedre er at købe den. Det vil jeg gerne hjælpe med.
Skulle man nu have forfærder som  rejste til Trankebar, og man ved de ikke kom hjem. Så kunne det jo være, at lige den grav er bevaret.  De har  skrevet om  gravene, på tre forskellige kirkegårde  i Trankebar.  Der findes også andre steder uden for Trankebar by, hvor danskere er begravet.

I januar 2006 købte vi en gravsten, hos en familie som bor inde i Norgesbastionen.  De var ikke meget for at komme af med stenen, da lillemor brugte den til at holde trækullet tørt på.  Ved hjælp fra en lokal, fik vi købt stenen, og nu ligger den på Nygades kirkegård. 
Vi han tyde  stenen  fra 1645 og at  teksten er på Hollandsk.
Hvor den oprindelig kommer fra kunne lillemor ikke huske, hun mente dog, at havde fået den engang af en fisker  fra Trankebar.

Kirkegården  fik en ny mur hele vejen rundt om kirkegården, den gamle mur var flere steder faldet sammen.  Så nu kan man ikke bruge grunden til affald.  Kvinderne brugte også gravstederne til at tørre kokager på, som bruges til brændsel.  Gederne kan desværre  ikke  afgræsse stedet, da der er en gitterlåge for. Det er ikke lige det vi havde tænkt, da kirkegårdens muren blev restaureret.

Nu er Foreningen Trankebar i gang med at restaurere gravene.
Det bliver gjort i samarbejde med Nationalmuseet i DK. Dog selvfølgelig,  med tilladelse fra den indiske kirkes side.
Vi har også fået en gravsten,  som lå oppe ved den katolske kirke. Det er Abbestee, s hustru.Den er nu kommet ned til Nygades kirkegård.
Kommer du til lågen og den er låst, skulle det være sådan, at der var en mulighed  for  at låne en nøgle hos præsten i Zionskirken. Det kan jeg dog ikke love at du kan.  Da præsten ikke altid er hjemme. -  Prøv.!!

http://www.trankebar.net

Nygade Cemetery  Here I would like to mention the book by Karin Kryger and Lisbeth Gasparski.   They've made a very nice book on graves in Tranquebar.   - "Tranquebar, cemeteries and monuments" It may well be borrowed at the library.   Even better is to buy it.   I want to help.  
Should we now have appalls who traveled to Tranquebar, and you know they got home.   So it could well be that like the tomb is preserved.   They have written about the graves of three different cemeteries in Tranquebar.  
There are other places outside the Tranquebar town where Danes are buried.  

In January 2006 we bought a tombstone, with a family who lives inside Norgesbastionen.   They were not much to get rid of the stone, then Lillemor used it to keep the charcoal at dry.   With the help of a local, but we bought the stone, and now lies at Nygade cemetery.  
We suggest he stone from 1645 and that the text is in Dutch.  
When it originally comes from Lillemor could not remember, she felt that had it once a fisherman from Tranquebar.  

The cemetery had a new wall around the cemetery, the old wall were several places collapsed.So now you can not use the land to waste.   Women also used the graves to wipe kokager on, used for fuel.   The goats are unable to graze the site, as there is a lattice door to.   It is not just what we had thought, since the cemetery wall was restored.  

Now Tranquebar Association started to restore the graves.  
It is done in collaboration with the National Museum in Denmark.   However, of course, with permission from the Indian Church page.  
We've also got a tombstone, which was received by the Catholic Church.   It is Abbestee, p hustru.Den has now come down to Nygade cemetery.  
Are you coming to the door and locked it should be such that there was an opportunity to borrow a key to the pastor of Zion Church.   I can not promise that you can.   Since the pastor is not always at home.   - Try.!

 

2 gravsteder er færdig restaureret