NYT fra den gamle Koloni.

Lørdag aften i det hvide hus.

Spørg lige om her er varmt !!!!! Vi sidder i spisestuen her i det hvide hus. fanen pisker rundt. 32 grader. natten bliver varm, kan jeg regne ud. - Dagen i dag er gået med at pakke ting væk, rydde op nede som oppe. Stolene skal ind, hylderne skal tømmes. Tøjet vi har brugt  er blevet vasket, noget er sendt til vaskemanden. - Det er næsten som at være i sommerhus, og tingene skal pakkes ned til næste år.
Der er blevet til en svømme tur, til en aftenstur på Hotellet, fik en øl, sammen med Esther Fihl og John Esthers mand. Hyggeligt. Maria Lazar kom også forbi, det var en rigtig snakke aften.
Kl.10.00 i morgen søndag, skulle vi gerne være på vej til Mahabellapuram. Der skal de sidste indkøb gøres. Naboen Star kører os dertil, jeg har ringet og bestilt værelse på Sea Breeze  aneks, med ac. room. mere for at kunne få en god nats søvn. - Om vi så få det er jo et spørgsmål.
Derefter har vi en hel dag i Mahabella. Den 30 kører vi til lufthavnen så vi er på pletten inden det bliver mørkt. Kl. 00.50 er det afgang til Brussel.
Hermed er vores tur til Trankebar slut for denne gang.
Tak til alle jer der har fulgt med i vores gøren og laden. Håber det har været lige så sjovt for jer at læse, som det har været for mig at skrive. Der kunne sikkert havde været skrevet mange flere ting. men det ville nok blive træls at læse.!!!''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''


Ask just about here is hot !!!!! We sit in the dining room here at the White House. tab whipping around. 32 degrees. night gets hot, I can figure out. - Today has agreed to pack things away, clean up down as up. The chairs should be in, the shelves should be emptied. The clothes we've used have been washed, some are sent to the laundry man. - It's almost like being in the cottage and things to be packed down to next year. 
There was a swimming trip to a aftenstur in Hotel, got a beer with Esther Fihl and John Esther man. Cosy. Maria Lazar came over, it was a great talk tonight. 
10:00 in the morning Sunday, we would like to be on track to Mahabellapuram. There must be the last purchase made. Neighbor Star runs us there, I called and booked a room at Sea Breeze Anek, with ac. room. more to get a good night's sleep. - If we get that's a question. 
Then we have a whole day in Mahabella. The 30 we drive to the airport so we are on the stain before it gets dark. Kl. 0:50 is the flight to Brussels. 
This is our trip to Tranquebar end of this time. 
Thank you to all of you who have followed in our doings. Hope it has been as fun for you to read, as it has been for me to write. There could certainly have been written many more things. but that might be laborious to read.!

fredag aften.

Viggo og jeg sidder oppe i tårnet. - Herfra har vi jo en fantastisk udsigt. - Så tak til kåre for den ide, med at bygge et tårn. - På toppen af guvernørboligen sidder 2 mænd og hamrer. Det ser meget sjovt ud, da lyden jo ikke følger slagene, så herfra ser det ud som om han hamrer sig i hovedet.  De er ved at tage lægterne af, på overbygningen. Alle tagstenene er jo pillet ned for længst.
2 mænd kommer rullende med de sorte el kabler som skal lægges i jorden. Det er meget svært for dem at rulle kabelrullen hen af gaden. derefter kommer der endnu 2 mænd med en lidt mindre rulle. det går lidt bedre. Så kommer der en turist bil, som skal ned på hotellet, de kan ikke komme forbi hinanden, så mændene må trille rullen langt ud til siden, dog ikke så langt at de får den ned i den udgravede rende.
På havet er der fiskerer ude i deres både, også 3 i deres katamaram. Tænk de ligger på knæ på træbjælkerne, og når de skal have deres fiskenet i eller op af vandet, står de op alt imedens de vipper på bølgen. De må blive gode skiløberer, sådan som de kan holde balancen.
I aften skal vi til Merinals skole. Der skal deles præmier ud, derefter underholdning af ungerne.
I dag kørte vi til Sølvbryllups templet igen, vi havde købt en bog der forleden hvor vi var der. - En sådan bog ville Merinal også gerne have, hun får den på Tamilsk.!!!!
Tangaraj  var forbi huset her, han ville gerne have en oversætteles på engelsk, af det jeg har fået lavet til Fortet. Da der er en jounalist der mener det ikke kan være rigtigt, det der er skrevet. Det er om Peter Anker og Suppremannia Setty
uenighed. Abbestée  havde nok også lidt bøvl med ham. --  Jeg kan jo ikke garanterer at dem der har skrevet bogen har skrevet det helt rigtigt. Dog går jeg ud fra , at det har de.
Vores nabo er flyttet, han er kordegn i Jerusalemskirken, han er flyttet over til det sted hvor Merinal og sankar boede, inden di byggede hus.
Fredag før vi skal afsted!!!!!''''''''''*************************************************************************************


Viggo and I sit up in the tower. - From here, we know a great view. - So thanks to Kari for the idea of building a tower. - At the top of the governor house sit two men and banging. It looks very funny when the sound do not follow forecasts, so from here it looks as if he was banging his head. They are taking battens of the superstructure. All the tiles are of course taken down long ago. 
Two men are rolling with the black electrical cables to be added into the soil. It is very difficult for them to roll cable reel to the street. Then comes another two men with a little less roll. we're doing a little better. So there will be a touring car to be down at the hotel, they can not get past each other, so the men must roll roll far to the side, not so much that they get it down into the excavated leaked. 
At sea there are fishermen out in their boats, including three in their katamaram. Think they are on their knees on the beams, and when they shall have their fishing nets into or out of the water, they stand up solution while the rocks on the wave. They may be good skiers, as they may hold the balance. 
This evening we Merinals school. There will be shared out prizes, then entertainment by the kids. 
Today we drove to Silver Wedding temple again, we bought a book the other day when we were there. - Such a book would Merinal also like she gets it in Tamil .!!!! 
Tangaraj was over the house here, he would like to have a translation in English of what I have made to the fort. Since there is a journalist who believes it can not be true, it is written. It is about Peter Anker and Suppremannia Setty 
disagreement. Abbestée was probably a little trouble with him. - I can not guarantee that those who have written the book have written it exactly right. However, I assume that they have. 
Our neighbor has moved his sacristan in Jerusalem Church, he moved over to the place where Merinal and Sankar lived before di-built house. 
Friday before we leave !!!!!

22.03.10

😎
I morges vågnede vi ved et kæmpe kanonslag. Derefter højt musik. Det lød som om det var ovre i Dronningensgade. Jeg troede det kunne være det Tempel på Bøffelstræde som skulle indvies. Så jeg tog scooteren og kørte derop. Men der var intet. Så kørte jeg efter lyden, op i Barzargaden. Men der var heller intet. Jeg kom ned forbi vaskemandens butik. Der var det, rundt om hjørnet er et lille tempel, nok for en bestemt gud. Der var mange mennesker og vældig højt musik. (højtaler på)
 Barmin præster 3 stk. messede et eller andet. Røgelse og mange ritualer blev gjort.
Jeg fik taget en del fotos, som ligger på siden.
Dronningensgade,guldsmedsgade, posthusgade kalnei gade er alle opgravet i siderne.
Der skal lægges vand- og el ledninger. Det hele opgraves med håndkraft. Hvor en gravko kunne gøre det på ingen tid, har de nu gravet, mændene i flere dage. Der er en der med en jernstang løsner jorden, den anden graver op med den indiske skovl. Det havde været lettere de havde gravet lige efter regntiden, hvor jorden var blød.

Ved Guvernørboligen  ser ud til at de igen er begyndt på at arbejde. de har nu de sidste par dage flytte de mursten som var faldet ned.
På Fortet har jeg fået hængt den Tamilske oversættelse på. Det ser rimeligt ud. Så nu kan Tamilerne også læse , specielt skolebørnene. der kommer mange skoler i denne tid, da de store klasser har eksamen.
Skodderne foran vinduerne på Dansborg fik jeg også tømrerne til at ordne, de sad nogen steder kun fast med en skrue eller ingen. Hængslerne er af messing de kan ikke rigtig tåle saltguses der kommer ind fra havet. Så de brækker simpelthen. Lidt olie ville måske havde gjort underværker!!!!

Stolene fra TELC er kommet over i kirken. De stod færdige inde i Flora. Hostel drengene som skulle til kirken søndag morgen, fik hver en stol i hånden, og så var 7 stole hurtigt flyttet til kirken. - Inden gudstjenesten var slut, takkede præsten FT for det gode arbejde. Sagde at de nok skulle passe på dem!!!!!!

'''''''''''''''''''**********************************************************************'''''''''''''''''


This morning we woke up by a giant firecracker. Then loud music. It sounded like it was over in Queen Street. I thought it might be the temple of Bøffelstræde which was inaugurated. So I took the scooter and drove up there. But there was nothing. So, I drove the sound up in Barzargaden.But there was nothing. I came down past the wash's store. There it was, around the corner is a small temple, probably of a particular god. There were many people and very loud music.(Speaker on) 
 
Barmin priests three paragraphs. chanted something. Incense and many rituals were done. 
I had taken some photos, which lies on the side. 
Queen Street, goldsmith street, post office street kalnei street, all excavated in the sides. 
There must be water and electricity wires. It all dug by hand. Where an excavator can do it in no time, they have now dug, the men for several days. There is one with an iron bar loosens the soil, the other digs up with the Indian shovel. It would have been easier had they dug just after the rainy season when the ground was soft. 

By Governor dwelling appears to have started again to work. they have for the past few days move the bricks which had fallen down. 
At the fort, I have been hung on the Tamil translation. It seems reasonable basis. So now Tamil are also read, especially school children. there will be many schools these days, since the major classes have graduated. 
Shutters in front windows of Dansborg I also got carpenters to fix, they sat anywhere only fixed with a screw or none. The hinges are brass they can not really tolerate saltguses coming in from the sea. So they simply break. A little oil would perhaps have done wonders!! 
The chairs from Telc has come over the church. They were finished inside the Flora. Hostel boys who went to church Sunday morning, each received a chair in his hand, and so were seven chairs quickly moved to the church. - Before the service was over, thanked the priest FT for the good work. Said that they should beware of them !!!!!!


Torsdag den 18 .03.10

Har i dag været til et muslimsk bryllup. Det har vi nu været før, men dette bryllup var lidt mere specielt.Vi kørte i bil  op til en mindre by nær Chidamparam.  Der skulle brylluppet stå. Det var en af tjenerne fra hotellet, der havde inviteret os til hans bryllup.Brylluppet foregår i en bryllupshal. Vi er nok de første der ankommer. I salen er der sat mange plaststole op. Alle kvinder i en afdeling af salen Brudgommen sidder på scenen med 25 muslimske mænd. Som på skift siger noget i en mikrofon, hvad de sagde ved jeg ikke, men de talte over en time på skift. Jeg går ud fra at der var en Eman som fortalte de vise ord, med pegefingeren fremme, mange gange. Gommen sad på en stol og fik bundet blomster krans omkring håndleddene og hales, en buket i hånden. Efter indskrivning i en tyk bog hvor alle skrev i, af dem der sad på scenen. Derefter blev gommen "frataget" sin stol, og måtte end på scenegulvet til de andre mænd. ( Nu var han nok en af dem.Han sang et eller andet, måske efter koranen, derefter var det faktisk slut. alle rejste sig of man ønskede gommen tillykke. MEN HVOR VAR BRUDEN???? Jo, hun sad sammen med nogle kvinder inde i brudens rum. Godt tildækket, men vi fik da et billed af hende hvor hun viste sit ansigt. Derinde havde hun siddet under hele " forestillingen"
NEJ, hvor trist. Derefter var der spisning og så kunne vi køre hjem igen
.


'''''''*****************************************************************************'''''''''''''''Has today been a Muslim wedding. We have now been before, but this wedding was a little more specielt.Vi drove a car up to a small town near Chidamparam. There were wedding halt. It was one of the waiters from the hotel, who had invited us to his bryllup.Brylluppet takes place in a bryllupshal. We are probably the first to arrive. The hall is set many plastic chairs up. All women in a department of the House bridegroom sits on stage with 25 Muslim men. Which in turn says something in a microphone, what they said I do not know, but they talked over an hour on shift. I assume that there was an Eman who told the wise words with the index finger promotion, many times. The groom sat on a chair and got tied garland around the wrists and pulled, a bouquet in her hand. After enrollment in a thick book where all wrote in, of those who sat on stage. Subsequently groom "deprived" his chair, and had rather than on stage floor to the other men. (He was probably one of dem.Han singing something or other, perhaps after the Koran, then it was actually over. All rose of man wanted groom congratulations. But where was the bride?? Yes, she sat with some women inside the bride's room. Well covered, but we did get a picture of her where she got her face. In there, she had been sitting during the whole "performance" 
NO, how sad. Then there was dinner and then we could go home again

Torsdag 11. 03.10

Der er godt nok ikke mange udenlandske turister i Trankebar. Man fornemmer stilheden.  Havde det ikke været fordi de knokler på vejen, for enden af Kongensgade, Ja så var her endnu mere  stille.
I dag fandt jeg det sted jeg havde ledt efter i en bog. Hvornår Kollektors bygning var bygget. Den er først kommet til efter 1845.-  Den er bygget lidt i stil som Peter Ankers bolig. -  Møhlm fortæller også, at han i 1832 så den samme bygning med buer ude foran. Altså Peter Ankers.

Havet er lidt mere uroligt i dag. Flodlejret er ved at sande til, så bådene kan næsten ikke komme ind. Viggo og jeg gik en tur langs stranden og derefter rundt om Plantagen, bag ved floden som løber ind mod land, er der fiskerer der har lagt fisk til tørre, en anden familie har samlet muslinger og store skaller. Det lugter fælt, da krebsdyret stadig er i skallen, den ligger så og rådner væk. - Fiskerne lander stadig fisk.


Har stadig ikke hørt noget fra Biskopperne. Mon vi gør det????

Herneden for på vejen er der nogle unge mænd der er ved at øve sig i stokke dans. Det gør de rigtigt godt. De trommer på nogle blikfade. De øver sig til en festival som er ude i Smiths have nær Poreia. De har nu øvet sig i flere dage, og det siges de bliver ved helt til den 1 april hvor festivallen er .


 Billedet jeg har indsat, er broen over til Fortet. Den har de desværre kommet til at grave lidt i stykker. Håber ikke de ødelægger mere. Jeg har været i INTACH for at vise dem tegningerne. Nu ser vi hvad de gør.


***************************************

There is good enough not many foreign tourists in Tranquebar.  One senses the silence.  Had it not been because they slave away on the road at the foot of Kongensgade, I see here was even more quiet.
Today I found the place I had been looking for in a book.  When collector building was built.  It has only been after 1845 .- It is built a bit of style as Peter Ankers housing.  - Møhlm also tells that he was in 1832 so the same building with arches out front.  So Peter Ankers.

The sea is a bit more uneasy today.  Flodlejret is true for so boats can hardly enter.  Viggo and I went for a walk along the beach and then around the plantation, behind the river, which flows towards the country, there are fishermen who have brought fish to dry, a second family has gathered mussels and large shells.  It smells horrible when crayfish animal is still in the shell, it lies so and rot away.  - The fishermen are still landing fish.

Still have not heard anything from the bishops.  I wonder if we do it??

Down here on the way there are some young men who are currently practicing in the sticks dance.  They do really well.  The drums on some tin dishes.  They exert themselves for a festival which is out in Smith's garden near Poreia.  They have now been practicing for several days, and they say they continue right up to April 1 when the festival is.


 
The picture, I've provided is the bridge over the fort.  It has unfortunately they come to dig a little break.  Hope not they destroy more.  I have been in INTACH to show them the drawings.  Now we see what they do.


Lørdag 6.marts.10

Der kommer til at stå det samme på begge hjemmesider. Blot har jeg lagt flere billeder ind  på fotosiden her.

Kl. 10 var jeg inviteret ned til “kraftcentret” hvor de havde en dag for Trankebars beboer. Kvinder mænd og børn. Der kom ikke en kvinde (jo mig) men ingen fra Trankebar. Derimod kom der flere mænd og 8 -9 drenge.

Der var lagt op til at man skulle udfolde sig i ler. Drengene var rigtig gode, de fik lavet en oksekærre. Med en okse foran. Den var rigtig fin. De lavede også en bil. Mændene lavede køkkenredskaber, hvor pussigt. !!! Jeg lavede en katamaram og en sellinger.  Katrine Rose kom et smut forbi og vi satte os ind for at få en pandekage te og kaffe.

Poul, Viggo og Sankar er et sted nordpå, for at finde en Sellinger, det bliver spændende når de kommer hjem, om der var en sådan.

Og så BLÆSER der en halv pelikan. Alt bliver belagt med et fint lag sand. Paradepladsen er en stor støvsky. Der ligger så meget fint tyndt sand, som bare hvirvler op for et godt ord. Når busserne kommer ind eller ud fra pladsen står det hele gråt i gråt. Det må knase godt mellem tænderne. Jeg sidder oppe i tårnet og skrive, her er bordet belagt med et fint lag sand. Selvom jeg tørrer bordet, er der ti minutter efter sand på bordet igen. (mon PC:en har godt af det???) Ude på havet er det skumtoppe. Fiskerne 2 stk. - kæmper bravt med at sejle imod strømmen, nordpå går det lidt bedre. Det ser meget sjovt når han stikker sit bræt ned i vandet, som han bruger til at ro med. Hver gang det kommer op af vandet blinker solen i det. Nu har jeg næsten fået sandblæste brilleglas. Så jeg slutter her.

**************************************


There seems to be the same on both websites.  Simply I have placed several pictures on the photo page here. 

Kl.  10 I was invited down to the "power center" where they had one day of Tranquebar tenants. Women men and children.  There was not a woman (the great) but none from Tranquebar. However there was more men and 8 -9 boys. 

There was presented up to that one should develop in clay.  The boys were really good, they had made an ox cart.  With an ox in front.  It was really nice.  They also made a car.  The men made the kitchen where pussigt.  !  I made a katamaram and a sell out.  Katrina Rose got a look and we sat in to get a pancake tea and coffee. 

Poul, Viggo and Sankar is a place north, to find a Sell Inger, it will be interesting when they get home if there was one such. 

And then there FAN half pelican.  Everything is covered with a fine layer of sand.  Parade Square is a great cloud of dust.  There is so much fine thin sand that just whirls up for a good word. When buses entering or exiting the site are all shades of gray.  It may well crunch between your teeth.  I sit up in the turret and write, here is the table covered with a fine layer of sand.  While I'm wiping the table, there are ten minutes after the sand on the table again.  (Mon PC: a good for that?) Out at sea, it crests.  Fishermen 2 pcs.  - Struggling mightily to sail against the tide, go north a little better.  It looks very funny when he sticks his board into the water, which he uses to row with.  Every time it comes out of the water flashes sun in it.  Now I have almost been sandblasted glasses.  So I finish here. 

05.03.10

Godmorgen til en skyfri og varm dag. Dagen begyndte med en tur til stranden for at se båden, den er nu kommet helt op på land. Der sad 5 fiskerer og ejeren og snakkede. De havde næsten givet 1 lak for at få båden trukket på land. Til dem der hjalp. En lak er ca. 13 tusind kroner. Dertil skulle komme 6 - 7- lak for at få den sejlklar igen. Om jeg kunne hjælpe. ????  Nej det kunne jeg ikke. Al træværk skulle pilles af skelettet og sættes nyt på. Det var nu også nødvendigt, da det træ der er på båden er fuldstændig råddent. -- Sørgeligt. -- Det nye træ skulle komme fra Cuttelore. Så der er da et par "timers" arbejde endnu.
Derefter var jeg en tur på museet TMM for at se om det så pænt ud, og det gjorde det. Jeg spurgte vagtmanden hvad han fik for at sidde der i 12 timer. 3 tusind rs. om måneden.  Ham vi har til at passe museet for det samme. Så det er jo ok. Vi skulle jo nødig underbetale.
Derefter hen for at se kirkegården, den har vi ikke ryddet. Vi ville prøve at få Biskoppen til at svare på vores mail, vi sendte for snart længe siden. I dag fik jeg så fat i ham (CSI) han fortalte at han ikke havde fået en mail. Så nu sender vi det pr. post. Det er da også pokkers at der skal så meget bøvl til at få lov til at gøre noget.
Gravstenene skulle jo gerne have kalk hvert år. Det er næsten nok til at man mister tålmodigheden. Derefter ud på paradepladsen for at se om de havde ødelagt mere af broen.

03.03.10

Fiskebåden er i dag trukket op på land. De trækker båden op med "mandekræfter", det ser ret så fantastisk ud.

Der er en dims der kaldes et spil. Der er 16 mand der drejer spillet rundt. Dem har de 2 af. For at spillet ikke  skal rende sin vej, har de bundet den fast til en af de store kampesten som er lagt langs kysten. Det var bare ikke nok, da spillet flyttede sig. De måtte så grave et hul bagved spillet for at gøre den fast med en kæmpe sten, som blev gravet ned i sandet, hvor de havde bundet et reb rundt om stenen.Nu stod den fast.

I dag har de fået båden en bådlængde op på land. Nu skal den så repareres. Båden er en træbåd, hvor bunden er belagt med glasfiber. Gad vide om de skal til at pille al glasfiberen af for at komme ind for at reparere træværket. Der ligger er stort  arbejde forude.

På det lille museum kommer der en del gæster, vi har solgt bluser, men ingen postkort.

Kommandørgården:

Mødet med Biskoppen som var aftalt til idag, er blevet aflyst fra deres side. Vi har nu bedt dem om at finde ud af om de vil leje deres bygning ud til os, og give os besked. Vi har givet dem et ultimatum, som går ud på: Vi restaurer Ziegensbalgs hus, gør Bedehuset helt færdig og kalke forhuset. Mod at vi lejer Kommandørgården i 20 år. - NU er det op til dem!!!!!

02.03.10

Godmorgen til endnu en dejlig varm dag. Vi kan godt mærke at vi kommer ind i en varmere periode.
Der er næsten slut med danske turister, der kommer franskmænd i stedet.!!!
På museet har vi solgt bluser, det ser ud til at det går rigtig godt.
Postkortene bliver også solgt.
Hvad sker der ellers i Trankebar.? Vejene er stadig under opbygning. Der hvor der ikke er cement vej er der rigtig støvet. Kommer skolebussen en tur ned ad Dronningensgade er alt støvet til. På paradepladsen har de været med en buldozer for at grave op, de gør klar til at voldgravsmuren kan  opbygges igen. Desværre var de ved at grave "broen "op også . Så jeg var en tur ned til arkitekterne, for at vise dem tegningerne af broen, at de da ikke måtte grave den gamle bro i stykker. Om det hjælper ved jeg ikke.
Om natten blæste det op, en af de store både som ligger på red, havde fået vand ind, da de havde glemt at lukke en dør. Næste morgen lå båden under vand, 2 både af de store, trak den ind på det lave, så de kunne pumpe den fri for vand. Nu ligger den inde på den flade sandstrand, med lidt vand under kølen.
Så har der  igen været en festival. det var fiskernes dag. Der var tempelpiger der dansede 5 i alt og en mand. "Kongen og hans slavinder"  Sankar siger at de danser næsten i trance og kan fortælle noget om fremtiden, så man tror på at en gud har besat pigerne. Men det er ikke altid det sker, siger han. Optoget gik fra fiskernes det blå Tempel ned langs stranden og ud til de store gude figurer som er blevet opbygget efter Tsunamien. Kvinder med lerpotter på hovedet, hvor de har ris og mælk, går med i procession.  På pladsen foran guderne koger de mælken og putter risene i, lige som til pongal. Når risene er kogt bliver de hældt over guderne. Det sker alt sammen med musik fra "levende" trommespillere. Der festes med kanonslag og raketter. Kl. 10 er det  hele forbi. 
Dagen efter var alle fiskerne igen på havet. Jeg talte over 100 både. Det lyder som om der er et kæmpe fly på vej. Når fiskebådene skal trække nettet ind, som de er flere både om, kommer der en sort sky fra motoren, jeg troede at skibet var gået i brand, men det var bare motoren der osede. Fiskerne har tomme både med derude, som de så fylder med fiske. En for en tager de ind til kysten for at losse dem af. Sådan har det nu været i over en måned. - På vej om til Gude pladsen, ligger der tørfisk, så der er en fæl stank af tørfisk.

I går skulle vi sende små pakker hjem til DK. Tænk jer, man kunne ikke få frimærker. Dem fik hun først om 2- eller 3 dage. Vi kunne køre til Posthuset i Poreia. Jo, TAK.

26.02.10

Puha, hvor har vi det varmt.  I dag kunne jeg sidde helt stille, og vandet piblede bare ned af mig, eller ud af mig. Men jeg beklager mig ikke. Da jeg hellere vil have det varmt end koldt. Jeg kan se og læse mig til, at I har det koldt.

Hvad sker der i Trankebar:

Der er masser af turister. En stor ungdomsgruppe. De er fra England. – Franskmænd – Tyskere og enkelte danskere.

Paradepladsen tager form.

Vejen mod hotellet tager form.

  Guldsmedsgaden har de taget et godt lag jord af. Jorden kører de op til de små gader hvor der mangler jord ude i siderne. Der er ca. en halv meter ned til den gamle overflade. Vejen blev hævet da man anlagde cement vejen.

Den lille cafe bliver flittigt brugt.

Fiskerne er ude hver dag siden i mandags, hvor de bare ”skovler” fisk ind.

Vi har været hos biskoppen i Trichy, for at finde en løsning på at få Kommandørgården. Om lykkes ved vi først den 3 august. Da kommer Biskoppen med hele sit følge hertil.

Mødet skal holdes i kirken, hvor vi også vil overrække dem, deres nyrestaurerede stole.

TMM har også besøg. (Trankebar maritime museum.) Jeg tror vagtmanden er glad for lidt selskab. Før skulle han bare sidde og passe på et tomt hus.

Jeg har siden den 20 ude været ude at bade hver dag. Vinde har drejet sig, den kommer fra syd nu. Derved  er der kommet en rigtig fin badestrand. Bølgerne er ikke så voldsomme nu.

 

 

 

 

 

Søndag 21.02.10

I dag fik Trankebar et nyt museum. Det var en sjov oplevelse. Det sker jo nogen gange ting i Indien vi ikke er herre over. Da vi skulle åbne museet var der ikke et øje.
Vi stod lidt og så på hinanden. Nå, hvad havde vi gjort forkert. Vi havde da sendt indbydelser ud. - Vi havde nok ikke forklaret det ordentligt. - Lidt efter lidt kom de personer som vi havde indbudt. Dog ikke alle. - De vigtigste personer kom dog.

Vi fik klippet bånd, holdt en tale og fik gaver. Med lovning på at fiskerne ville komme med ting de ikke brugte mere, altså af fiskeredskaber. Alt i alt en fin formiddag.

Se fotos på fotosiden.

fredag d. 19.02.10

Hej til jer i det kolde nord.

Vi sidder herned  med inde temperatur på 31 grader. Vi er overhovedet ikke misundelige på jeres 0 grader.

Nu har jeg været 2 gange ude at bade, i denne uge. Herligt. Vandet er simpelthen så skøn. Vinden er vendt, før fik vi vind fra nord, nu kommer den syd fra. Derved flytter sandet sig fra syd til nord. Stranden ved fortet bliver mindre og mindre. Mens stranden bliver bredere og bredere  nordpå.

Bølgerne er heller ikke så voldsomme mere.

 

Søndag skal vi have indvielse på vores lille fiskemuseum. Vi er ved at få hængt nogle lamper op, en lille fladskærm og de sidste ting kommer på plads forhåbentlig inden lørdag aften, så vi kan tage det roligt søndag. Fladskærmen skal bruges til at vise billeder på.  Byens ”spidser” er inviteret. Borgermesteren skal klippe snor,  fiskerådsformand afsløre skiltet med museets navn. Vi har godt nok fået hængt et stort skilt op ud til vejen, men det er ikke meningen det skal blive hængende. Der er kommet forskellige fisketing, som vi absolut  ikke bruger derhjemme.  Noget om tsunamien. En båd som er brækket midt over. Hjælpekasse som fiskerne fik, med ting i.  En flodpram, en catamaram. Fiskekonens ting. En lille fiskehytte med lidt indhold. 3 forskellige ankre. Gamle fiskenet, som ikke er lavet af nylon.

 

På fortet har jeg få oversættelsen fra Engelsk til tamilsk  sat op. DVS de står stadig på gulvet. Da vi ikke har kunnet få fat i snedkeren. Men jeg skal nok nå det inde sidst i marts.

 

På kirkegården er vi ikke kommet længere,  jeg ville jo gerne have gravstenene kalket. Først vil vi dog gerne have et møde med biskoppen. Inden vi går i gang.

 

Der har været mange turister i Trankebar, ærgerligt at der er mange der ikke ved at der er hotel i byen. Det skal nok komme.

 

Paradepladsen er ved at forme sig lidt, dag er de ikke færdige. Guvernørboligen står stadig stille, Mon det nogen sinde kommer i gang???

 

Guldsmedsgade er blevet gravet op af en bulldozer. Gaden der, skal  gøres pæn ligesom Kongensgade.  Granitsten i et eller andet mønster. I guldsmedsgade har de for øvrigt fået lavet en lille cafe. Hvor man kan købe de lækreste pandekager og en god kop kaffe.

 

 Der er stadig lidt bøvl  med at komme på nettet. En dag må det jo komme en bedre forbindelse.. Så I må have lidt tålmodighed med mit skriveri, Da jeg ikke altid kan komme på.

10.02.10

I dag lykkedes det, en tur i havet. Allerbedst som jeg lå derude og svømmede rundt, kom sankar."The printmand is there" Op af et dejligt bad.!! Printeren vi har i huset manglede nyt blæk, så han ville lige komme og skifte 4 patroner. ....  Det tog så lige 4 timer. Da de ikke kunne få den røde farve til at virke. Alt imens en mobil også lige skulle besvares.
Det var lige på et hængende hår, da vi ikke havde strøm i dag, så computeren var ved at løbe tom for strøm. De er ved at nedlægge el ledningerne. Så der skulle lige laves en lille ombytning af strømvejen. Kl. 6 fik vi strømmen tilbage.
På paradepladsen bliver det bedrer dag for dag. Det ser efterhånden ud til at være en plan!!!!! Det gjorde det ikke til at begynde med.
Havet har lagt sig en smule, blæsten er ikke så voldsom mere, det kan være vi er ovre det værste. Nætterne, særlig morgen fra kl. 5 er der koldt. 23 grader.
Vi misunder jer ikke med det vejr I har derhjemme. !!!

03.02.10

Viggo har hjulpet mig med at flytte ting fra Floras have, op til van Teylingens hus. Det er et flot hus. Jeg håber udstillingen af de ting vi har, vil "passe" til huset.  Nu har jeg gået og set på det skilt vi har sat op. Stort er det, det skulle kun havde været 2 meter, mennnn , jeg tror det er næsten 3 meter måske mere!!!!  Jeg få nok lavet et nyt. Men det bliver når vi engang skal flytte.
Det blæser stadig meget, det er så meget blæst oppe i tårnet, at havde vi været ejer af en toupe, ja så var den da røget sig en tur. Og så må vi jo tilstå, at vi fryser tidligt på morgenstunden.!!! Ak . Og I derhjemme har endnu mere kulde end os.

Vi er igen blevet alene. De 2 nordmænd er rejst hjem. Det var en sjov oplevelse for os, bare det at se på. I næste uge fra den 11.  bliver der et stort ryk ind i Flora.
Og på alle hotellerne er alt optaget af danske gæster.

Vi har det godt. Dog lidt for travlt, man bliver sørme stresset af alt det der skal gøres.  God snevejr til jer, hilsen fra os i 25 graders nat varme.

29.01.10

Der er sket lidt i Trankebar siden sidst.

Vi har fået sat et skilt op på huset, hvor der skal være  Trankebar maritime museum. Der var lidt diskussion frem og tilbage om skiltet nu også havde den rigtige farve og det rigtige mål. Nu er det sat op på huset.

Der har været fest i Trankebar. Den 26 er der nationaldag. Hvor alle havde fri. Så der var igen et leben her i byen. - Dejligt. - Oppe ved byporten, var der opsat boder, hvor man kunne købe ting der var håndlavet. (nogle af de ting som vi havde købt noget af. Nu kunne vi bare købe flere ting. Der var også 2 oksekærrer af den rigtige gamle slags med træhjul. I dag er de fleste med gummihjul. Viggo og jeg fik en tur rundt i gaderne i en af dem.

Om aftnen var der på Paradepladsen opsat et telt, med en scene. Der var dans og musik og sang. Rigtig festligt. På pladsen var der opsat stole og lys, så byens borgere kunne sidde et par timer og hygge sig. Musikken var som altid meget høj.

Der er ikke sket mere på Paradepladsen. Kun at de har fundet enden af voldgravsmuren. Den går ikke helt hen, den stopper halvvejs. Hvor den mod øst går helt ud til den støder imod den sydlige gående.

Vi har besøg af 2 kunstnere, som har vundet en opgave. Den går ud på, at  lave et gulv som forestiller hele Trankebar by. Med huse og gader set fra oven. Det skal ligge i et nyopført koncert- kulturhus, som ligger i Kristiansand. Der skal så findes ting som har været brugt i Trankebar, det kan være nyt som gammel. Gamle plaststole. Potteskår, mursten og porcelæn. Alt det skal sendes hjem til Norge. Og Derefter lægges i gulvet som terracco gulv. Det bliver et rigtig spændende projekt. Der sidder så piger og hakker stenene i småstykker  en anden saver stolen over. Hvor mange tons de skal bruge ved vi ikke. Men der må gå meget til. Det ender nok med, at vi må til Norge når de skal have indvielsen.

Det blæser stadig meget i Trankebar. Vi har siddet uden for og spist ovre på hotellet, der er simpelt hen så koldt. Og alligevel er der 27 grader. Kan man forstå det???

20.01.10

Der er blevet indfanget 4 små søde aber. Det var tidlig morgen, aberne var vist meget sultne. De gik ind i buret for at hente bananer. Ham der fanger aberne ville have vi skulle skrive 8 på en seddel, til dem nede på amtsgården. - Nej, det gør vi  ikke. Hvorfor skal vi skrive 8 når du kun har fanget 4.- Jo, for så får jeg flere penge.- Der er kun fire, og det skriver vi. De blev så kørt i bil ned til et vildtreservat. Mon ikke det vil tage lidt tid inden de finder tilbage.
I dag druknede der igen en ung mand. De var 6 mænd, der skulle have sig en dukkert. Jeg tænker mig, at der er en bølge der har slået ham omkuld, da havet er ret så kraftig. 2 andre blev også  væltet om kuld af bølgen, men blev reddet i land. Ham der druknede kom også ind, men stod ikke til at redde.

15.01.10

Dagene 13. /14. / 15. / 16.  er  høstfest.  Pongal… Så nu har vi en dag mere, hvor vi skal høre på musik henne fra det lille tempel ved Paradepladsen. Det har stået på næsten en måned. Vi kommer så men nok til at savne det. Nå det holder op !!!

 

Musikken starter kl. 5 hver morgen. Der er sat 2 højtalere op oven på templet. Det brøler bare derud af.  Kl. ½ 6 kalder moskeen. Kl. 7 kommer mælkemanden han har et horn han larmer med. Kl. 8 kan man lige så godt stå op.

 

I dag som I nok har set, var der sol formørkelse. Når man var udstyret med et par briller til formålet, kunne man se direkte op i solen, og se hvor månen gled lige så stille ind foran solen. Til sidst lå månen ”inde” i solen. Der sås kun en ring af solen. Trankebar lå hen i en meget sjov belysning, ikke mørkt ikke lyst, men som en meget overskyet gråvejrsdag. Det blev også lidt køligere. På paradepladsen var der sat en baldakin op, hvor der var sat plaststole under. Der havde været møde om solformørkelse, som skulle komme. Der var TV folk på og de delte små hefter ud omkring emnet, og briller til at se solformørkelsen med. Vi gik ned til stranden Kirsten, Raman, Viggo  og jeg, hvor vi satte og for at følge med i månens ”drejning.” Selvom de jo begge flyttede sig, så det jo mere ud som om, at det var månen der gled hen over solen. Det var en meget fantastisk oplevelse.

 

Lige som månen var kommet ”ind i” midten af solen, kom der skyer. Men de varede ikke så længe. Så da de var ”blæst” væk, kunne vi igen se månen, hvor den kun havde flyttet sig lidt. Alt det foregik sket i næsten 4 timer.

 

Torkil er kommet i dag, så vi skal lige se om der kan blive tid til et lille møde.

13.01.10

Godmorgen DANMARK. ----   Vi er godt igang med eftermiddagen.
Vejret her er bare pragtfuld. Blå himmel, blå hav og dejlig VARMT. Det er nok ikke lige det I han tilbyde????

Der er ikke sket  så meget siden sidst. sankar samler fisketing sammen for foreningen, og jeg har fiskerkoner til at komme med porcelæn, lige pludselig blev det et nr. for meget. de kom næsten rendende hver dag med en pose fuld. jeg har måtte bede dem stoppe. det er porcelæn jeg regner med et par norske kunstner skal have. Der er ved at skulle udsmykke en ny kunstbygning i kristiansstad i Norge.

På Paradepladsen har de fundet frem til den vestgående murrest af voldgraven.
Vi glæder os til at se resultatet når det engang er færdig.

Vi har også været på Børnehjems besøg. Og jeg tror så men Viggo er derude i dag igen. Han gik kl. 10 og er ikke kommet hjem endnu. derom senere.
Min PC. har ikke mere strøm, og jeg sidder oppe i tårnet. så jeg må slutte før den går ned.

Lørdag d. 9.1.10

Det regner........ Nu på 2. dag...... øv......  Så her er faktisk lidt koldt!!!
26 grader med blæst. Dog er det ikke den samme regn som monsunregnen. Stille og rolig regn. -- I går skulle jeg så lige sætte en ny lille plante jeg havde tusket mig til. Regnvandet fra gaden løber lige ind i haven, så jeg havde ikke tænkt på, at det løb ned i det hul hvor træet var gravet op.( Se i fotos hvide hus.) Jeg gik lige hen over stedet, og vupti, der sank jeg ned i hullet til knæet i en værre gang mudder. Jeg måtte så råbe på Viggo " Kom og hjælp mig op", da jeg ikke kunne komme op ved egen hjælp. Min sandal blev så dernede i hullet, armen ned i mudderet og op med den. Derefter var det bare ind under vandhanen. 
Vi har fået plantet 5 banantræer i haven, så skulle det være en mulighed for at plukke sine egne bananer. I baghaven er der  kokostræer. Det er jo noget vi ikke kunne have i haven derhjemme.

Ons. 6.1.10

Der er kommet et nyt NGO. kontor i Posthusgade. Hvad de sådan er i gang med har vi endnu ikke fundet ud af. Det er en præst der vil starte et børnested. Mere ved vi ikke. De havde en fin indvielse i huset, som er det sidste i Posthusgade.
Huset er blevet kalket hvidt både inde og ude, så nu har vi 2 hvidehuse i gaden.
Vi skal nok finde ud af hvad det er !!!!!. Huset var kun åben den første dag, derefter har vi ikke set noget til præsten. Men de gav en god indisk middag.....
Hver dag arbejder de på paradepladsen.  -  Det bliver dejlig når det bliver færdig.

Vi har fået fældet er stort træ i forhaven, da det kun gav blade vi skal feje sammen hele tiden, ellers samler der sig små dyr, som skorpioner og små slanger. De elsker at gemme sig i løvfaldet.


Søndag 03.01.10

Godt Nytår.

Ønsker jeg alle "mine" læsere. Vi nød nytårsaften på det store hotel. Med alt for god mad. Det blev en stille aften hvor de unge mennesker morede sig med at skyde krudt af kl.12.00 Derefter sov Trankebar videre.

Jeg ser at der er en del der har været inde på hjemmesiden.  Hyggeligt. !!!

Vi skal nok berette mere når vi er kommet ind i 2010.
Kærlig hilsen Viggo og Karin30.12.09

Gekkoen "smasker" Det lyder rigtigt hyggeligt. Den snapper jo alle de små insekter, som vi ikke vil have i huset. Trankebar er ved at komme sig over regnen, der er dog enkelte steder der er meget vand. -  Alle de små palmehytter er ved at " lufte "ud. Alt hvad de ejer er lagt ud på vejen for at tørre. Sengemåtterne, tøj, blikkasse med indhold. På Paradepladsen ser det ud som anden verdenskrig. Der graves grøfter, søger gamle murrester, så pladsen ligner en stor byggeplads. Her i weekenden hvor der var 2 fridage, var der mange turister, alle måtte kæmpe sig vej hen over huller og vandmasser. Men om der var sure miner, nej da, folk hyggede sig rigtigt med tæpper på sandet, hvor den medbragte middag blev serveret. Rigtig  familiehygge. Enkelte badede. På Paradepladsen er der gravet 8 huller, hvor man ser om voldgraven er i alle hullerne, og det er den, man kan følge den både i øst og vestlige retning foran fortet. Meningen er så, at voldgraven skal markeres med en overfladesten, så man kan se hvor voldgraven har været før. Det samme skal ske med bastionerne, som jo idag er "skåret" af. Det skal nok blive meget flot, når det engang bliver færdig.
Viggo og jeg var på posthuset i Kariakal for at sende 2 pakker, den ene fik vi med hjem igen, da den ikke var pakket som man skal.Være firkantet.!! Vi måtte ud og finde en papkasse, som man jo hjemme bare finder hos købmanden. Nej vi måtte rundt til brugt forhandlere for at finde en papkasse, så hjem for at putte den ned i papkassen sy stof omkring og forsegle pakken, så efter nytår må vi afsted igen. Herligt, hvorfor gøre tingene besværlige, når de kunne gøres nemt. "This is India"  Vi elsker det.


fredag den 25.12.09

Glædelig Juledag til alle jer der læser min hjemmeside.
Vi har jo været oppe lidt længere end I har. Vi er næsten på vej til aften.

Vi var 10 danskere på hotellet, og fik dejlig julemad. Der var kalkun, Store røde Kapper, grill fisk, og kylling rulle også grillet. Der var flere små tilbehør stærke ting,
3 forskellige  slags grønsagsretter, 2 slags suppe. Den ene med små rejer var en cremesuppe, smagte rigtig godt. Den anden grønsagssuppe. Til dessert kunne man vælge 3 forskellige. Chokolade is, kage, eller frugtsalat.  Vi åd os igennem det meste. Så vi knap kunne gå hjem.!!!!
Halvvejs i retterne kom julemanden. Han havde en gave med til os alle. der var også andrere end os.  Alt i alt en dejlig aften. Som startede med at vi alle var i kirken.
Aftnen sluttede kl. lidt i 23. Viggo og jeg gik hjem, de andre gik hjem til Flora, hvor de fortsatte julehyggen.
Her til morgen skinnede solen, kl. 14.00 var det meget overskyet. De lover lidt regn, men pyt.
Fortsat god juleferie til alle jer derhjemme.
Det er stadigvæk mærkeligt at fejre jul i et varmet klima.


23.12.09

Nej, vi fik ikke lov til at filme. men der blev så brugt et videoapp. i stedet. Jeg forstår simpelthen ikke, hvad der skulle ske ved at filme på Fortet.

Hvad sker der lige nu???  Jo, endnu flere dage med regn. I dag den 23 holdt det tørvejr. Alt der er lavt liggende, står under vand.  Zionskirkegården, kan man ikke besøge. Dronningensgade har vand næsten hen til Flora, ved byporten skal man også soppe igennem vand. Alle lider under det voldsomme regnevejr. Vi kan sagtens klare os, vi bor godt. Men vi ville nu gerne have lidt sol, så tingene kunne tørre. Alt trænger til at blive luftes ud. De indfødte siger, det er mange år siden vi sidst havde en så lang periode med regnvejr. En trøst har vi, det er stadig varmt 26 grader, men med stor luftfugtighed.

Aberne som der er sat en mand på til at fange dem, har endnu ikke fanget en eneste. !!! Så mon vi fanger dem???  Van Teilingens hus er ikke blevet malet, da det er for vådt.  Sankar er stadig på udgik, efter fisketing.

 

For to dage siden, blev jeg standset af en politimand, der stod ved en politibil henne ved posthuset. Han spurgte hvor jeg kom fra, hvor jeg boede. Jeg svarede at jeg boede der og var fra Danmark. Nå, sagde han bare. Jeg tænkte, han ville nok bare i snak. Som de jo så gerne vil. – Senere på aftnen fortalte Sankar, at der havde været en øvelse, for politiet. Der var blevet sat 2 soldater i ikke uniform, ud på havet fra et krigsskib, skibet havde patruljeret  langs kysten i 2 dage. Det var så meningen at de skulle agere som terrorister, det politi som var på land, skulle så fange terroristerne.

De havde ikke fået at vide hvilken vej de kom fra, men de ville bare komme til Trankebar. Derfor blev jeg spurgt. De 2 der var blevet søsat, blev ”fanget”.  Terroren spøger stadig, efter bombningen i Bombay.

 

Hvad mere kan jeg berette, jo det er snart juleaften, og vi skal op at spise på det fine hotel.

Sammen med Georg og Ingeborg, Margit og Rud,

Anders og  (husker ikke navnet) Samt Jørgen og Kirsten. Så det bliver et helt danskerbord.!!!


Glædelig jul til jer alle der hjemme i snevejret.

Hilsen fra alle os i Trankebar.

 

13.12.09

Mandag regn, tirsdag regn, ondsag regn, torsdag regn.
Det har regnet både dag og nat. Alt står under vand. Zionskirkegård under vand, Ny Jerusalems kirkegård under vand, Nygades kirkegård under vand, da vi prøvede at gå derind sank vi bare ned i en gang smat.
På vej til Kariakal står alle markerne under vand. De enkelte rismarker som var ved at komme op, er alle ødelagte.
Jeg var en rundtur med filmholdet, som er ved at lave optagelser her i Trankebar.  Der er en dansk skuespiller med, som det hele kommer til at dreje sig om. Det er nemlig hans tip osv onkel fra 1644, der engang var guvernør her i Trankebar. Det i sig selv er jo meget spændende.
Fredag optagelserne skal begynde, og tænk solen kom frem, og var der hele dagen. Inden vi skulle begynde optagelserne kom der fra det lille Tempel ved Paradepladsen, ud af deres højtaler musik, det var bare så højt at det ville ødelægge optagelserne for filmfolkene. Jeg gik derned for at se om der var noget der kunne gøres, evt. skrue lidt ned. Jeg fik talt lidt med dem, og de fortalte" det er bare et tjek. " Og så lukkede de for musikken. Tilbage til filmfolkene" det er ordnet nu, de venet et par dage med at spille". Nå jeg måtte vel sige sandheden.

På paradepladsen er Bestseller (Intach) ved at grave den gamle voldgravsmur frem. Det foregår med en jernstang til at løsne jorden med, og 2 mænd der skovler jorden op. Og det mest utrolige er, at voldgraven ligger lige så fint en ½ meter under jorden.  Det er dog ikke en udgravning som Nils Engberg var i gang med for 2 år siden. Det er så meningen at muren skal bygges op i jordens niveau. og makeres med granitsten, så man kan se hvor voldgraven har gået til.

I morgen skal filmfolkene ind på Fortet for at se guvernørens bolig. Om de for lov til at filme ??? Det ved vi først når vi står der.!!!

Jeg læser I har snevejr. Ja, så foretrækker jeg regnvejr. Her er dog i det minste 27 grader.
God sneboldkamp til jer.

mandag 14.12.09

Ugen er endnu ikke gået, men der er da sket en del.
Vi har fået sat 2 abefanger til at prøve at fange aberne. men endnu er det ikke lykkes. Om aberne er mere kloge end vi regner med, er ikke til at vide.I hver tilfald er der ikke fanget en eneste.

Der kom en skærslipper forbi og sleb 
naboens køkkenkniv, den hvor hun sidder på jorden og kører igennem den skarpe side af bladet. Samtidig med at hun holder kniven fast med forden. Jeg ville også have vores køkkenkniv slebet. Da han så den blev han hel forvirret ( En dansk kniv) Han sleb langt ind på bladet, så bladet blev mere sløv end skarp. Lørdag kørte vi til Kappalore. Hvor vi ville være med til efter begravels for Johnsons far, om søndagen. Først i Kirke og derefter ud til Johnsons landsted. Der var blevet rigget til med stole og markise. Johnson mente der ville komme mindst 300 mennesker. Der var nok flere. Viggo og jeg kørte til Trankebar Poul til lufthavnen om eftermiddagen.
Glori er hjemmegående nu, og Johnson passer sin coca cola forretning. Angela havde fået en datter mere. et stort barn, der lod vente på sig. Hun måtte tages med kejsersnit. Hun havde det ikke så godt. Hendes søster kom hverdag og hjalp med vask og de forskellige ting der nu lige skulle gøres. Man ondres, Sam og hans kone, bor lige ved siden af hende. Men de hjælper hende ikke.
Glo tager sig mest af Sam dreng. Det er lidt synd for Angela. Moses er et eller andet sted i Tanjavo distrikt. Han ringer ikke hjem og har ikke set den nye pige.
Hjemme i Trankebar igen, blæsten har ikke lagt sig. Så min fine blomst er blæst i stykker. Og her er KUN 26 grader. Havet er stadig meget voldsom.fredag 11.12.09

Ugen der gik.
Det har været en uge med mange gøremål.
Vi startede med at køre ud til de landsbyer, hvor der sidder håndværkere og laver ting til centret i Guldsmeds gade. Vi ville se om det nu også var de håndværker som lavede tingene til centret. Vi fik tre adresser fra "Hand kraft center" som vi så kørte ud til. Det første var med Palmeblade, der fremstillede de halskæder, skåle og hårspænder. Hun havde en lille udstandsnings maskine lavet af et stykke træ, hvor der sad 2 barberblade. Så når hun trak palmebladet igennem maskinen delte den bladet i 2 lige stykker. Næsten ligesom når man laver lædersnore. Poul bestilte en hat, da den han prøvede var for lille. Vi bestilte ikke halskæder, da vi ikke synes de var så kønne. De er lave som musetrapper. Det kunne være vi skulle have hende til at lave julestjerner i palmeblad, det vil nok se rigtigt flot ud. Derefter kørte vi til en der lavede ting af bambus. Hans kone viste os flotte "fade" som han havde lavet. Dem er jeg sikker på vi kan sælge mange af. Vi bestille nogle stykker og en papirkurv.  Til sidst havde vi pottemageren tilbage.Han var ved at fremstille julekrybben. De var så fine i den rå lerfarve. Vi er jo i Indien....  Så figurerne fik de mest skrappe farver man kan forestille sig. .. Uden for hytten havde han nogle krukker stående. Dem købte jeg.
Alt i alt en god tur med gode oplevelser.   

Mandagen gik med et besøg i Nagapatinam. Vi havde fået at vide vi skulle henvende os til skov og naturstyrelsen. Vores opgave var at få indfanget aberne i Trankebar.
Vi henvendte os på deres kontor, og uden al for meget snak, fik vi at vide, de skulle nok komme. Dagen efter kom der en for at se om han kunne se hvor mange aber der var. Ca 19 havde han set. Dagen efter kom der så 2 mænd, som skulle se at få fanget aberne. Endnu er der
ikke fanget nogen, selv om de har gjort sig store anstrengelser. Mon aberne ved hvad der foregår???

Efter besøget i Amtsgården, kørte vi ud til fiskeri havnen i Nakapatinam. Der kan man godt se at byen er større end Trankebar. Der ligger rigtig mange store fiskebåde. Der er rigtig gang i fiskeriet. Vores ærinde var at se om de måske viste om der fandtes en gammel model af Sellinger bådene, men det viste de ikke noget om. 

Onsdag aften kl. 18.00 blev vi inviteret til Konventet, de skulle holde julehygge med alle børnene. En rigtig god aften med sang og spil. Der var kun under den katolske biskops tale, hvor alle grinede med. Både børn og voksne. - Ellers kunne man ikke høre, at der sad over 500 børn. Da alle synge og danse spil var ovre, blev der uro. Ungerne skulle på W.C. og det "smittede" De store piger små var i røde kors uniform, prøvede så godt de nu kunne at holde styr på dem.
Vi fik et rigtigt godt indtryk af disciplinen i skolen. Da det hele var slut, gik de af sig selv i gang med at rydder bænke og stole væk, der var ingen lærer til at styre. Det var både de store og små.

Torsdag var vi i Karikal for at få lavet visitkort. Sankar skal have en ny titel. " Indsamler for fiskeri ting"  Han skal finde ting for Foreningen Trankebar til et lille fiskeri museum. Endnu ved vi ikke hvor det skal være.
Måske er vi så heldige at vi får det i Van Teilingens hus. Vi afventer et svar fra Bestseller.fredag 4.12.09

Efter en uge med regnevejr  sol, regn, blæst, storm, regne og mere regn, har vi i dag hele dagen, haft dejlig solskin og en frisk vind.

De siger at monsunen ikke er ovre, at der vil komme et par dages regnvejr. Nu ser vi.

1 dec. Var vi til indvielse af  TCRC ”Trankebar Craft Ressource Center” som ligger nede i Guldsmedsgade. I et af bestsellers huse. Det er et projekt som Bestseller har sat i gang. Det er folk fra Auroville  en gruppe der kalder sig Upasana.  Man kan endnu ikke købe noget hos dem, men se det de laver.  Man kan gå ind på deres hjemmeside www.upasana.in og se det de laver.

 

Jeg lægger et par billeder ind på livet i Trankebar siden, fra dagen.

Dagen startede kl. 7.45 hvor dem der var inviteret kom. Der var en lille bus med kvinder fra Auroville. Der blev gjort Putja, hvor præsten gjorde alle de ting vi ser i templerne. Med lys på fad og ringen med klokken og velsigne hele huset. Derefter troede jeg der ville blive holdt en lille tale, eller bare sige velkommen til vores hus. – nej. Vi blev sat ind i den afdeling af huset som de har lavet en lille cafe. Hvor vi fik en kop kaffe og en skål  med dejlig frugt.  sad og snakkede lidt, med  nogle Indere vi kender, derefter  kunne vi gå rundt og se deres udstilling af de ting som de laver.

Man kunne dog ikke købe tingene, kun bestille, så ville de komme fra Auroville med det vi bestilte.

Der var mange dejlige ting, man kunne købe.

 

Hver dag dersom det ikke regner,  er Viggo og jeg på en tur langs stranden. Viggo i bare tæer. Jeg fortæller ham så hvordan han skal gå. Løft  benet,  sving med armene. På hjemturen løber Viggo en tur , så meget han nu kan holde til, men bare det at han kan løbe er for ham en stor ting. Alt  foregår i bare tær i sandet.

 

Poul og Rune er kommet fra Danmark. Poul hjælper lidt til med at finde ting fra fiskelandsbyen.Til det nye " Trankebar Maritime Museum."

  Rune arbejde med en lille bog i forlængelse med deres tegnefilm om Trankebar.

 

Jeg har brugt tiden sammen med en fra Chennais museum, han skal lave en bog om udgravningen ved Fortet. Han skulle hjælpes med billeder og mails fra DK. Aftalen var at han skulle komme igen i dag, men han kom ikke, ej heller ringede. This is India.

 

Johnsons far var død, så vi kører op til Nadumangalam den 12 og er  hjemme igen søndag aften. Derefter har jeg 2 dage hvor jeg skal være sammen med MariaLazar, vi skal ud og fotografere en gammel katolsk kirke. En lille bitte kirke. Den 16 kommer dem fra DR.

Så det kan være jeg ikke få skrevet noget i den uge de er her.!!!!      

Lørdag d.27.11.09

Godmorgen alle i det kolde Nord.

Vi klarer os med 30 grader, lidt frisk blæst. Jeg sidder oppe i ”Tårnet” og skriver. Udsigten er bare helt i top, enhver Strandvej ejer vil blive misundelig. Jeg kan se hvem der går ud og ind ved fortet. Holde øje med om damerne fejer gaden ordentligt, i deres foroverbøjet stilling. Den bedste udsigt er over havet. Havet viser ”tænder” i dag. Der er meget havgus i luften, så udsigten er ikke klar. Dog kan jeg se de fiskere som er ude på havet. De kommer strygende med deres blå sejl. Der er godt nok skub i dem. – Båden forsvinder helt i bølgen, for at komme frem et øjeblik efter, jeg ser kun hovedet af manden der står op i båden. – Havet er et godt stykke ud, helt grumset af sand, der piskes med bølgen ind og ud fra land. Så man kan ikke sige det er et dykker venligt hav. Det er heller ikke et hav jeg gerne ville ud på i dag. Bade tør jeg da slet ikke. Har kun været ude at dyppe benene.

 

Der har været lørdagsskole for ungerne oppe i moskeen. Med god lyd på, så ingen i Trankebar by var i tvivl om, hvad der foregik. Jeg vil just ikke sige det var en køn lyd. Måske fordi jeg ikke forstod et eneste ord. Her nu kl. 10 er det menigheden der synger, lyden er knap så højt, da vinden bærer fra nord mod syd. Det må være i Zigenbalgs center lyden kommer fra, det lyder som gospel.

 

Hvad er der så sket i den uge der er gået. -  Viggo har været i Floras have for at rydde lidt meget op. Et kokos træ blev fældet før det ville falde. Det var så ikke Viggo der fælde det, men en mand der bare med reb omkring om fødderne, bare lige sådan kunne han kravle op af den lange tynde træstamme.  Han stod så bare der og kunne fælde træet, fra toppen og nedefter. Fantastisk. Ingen motorsav, men med arm kraft og en krumkniv. Jeg har brugt telefonen flittigt. Biskoppen og lederen for nationalmuseet i Chennai.  Biskoppen skal  hjælpe med at få styr på ting ovre ved ”bedehuset” . Vi har nu restaureret taget  og forleden hvor vi var ovre for at se taget, kunne vi se aberne havde flytte på tagstenene. Huset blev sidste gang restaureret i 1981. Det kan man ikke se. – Man har lidt fornemmelsen af, at de bygger op, og lade stå til. I skulle se spisesalen hvor skoleeleverne skal spise . Jeg forstår godt at de sidder ude på sandet i skolegården. Nå, men noget af det skrev jeg til biskoppen og derefter ringe til ham. Det er lidt umenneskeligt at lade ungerne spise på det sted. Jeg skal også være forsigtig, da vi jo gerne skulle komme ind en anden gang. Så det er en virkelig balancegang.

 

Fredag var vi til indvielse af Merinal mors hus. Det ligger for enden af Nygade, med udsigt til byporten og Port hotellet. Været inde og hilse på den nye skoleleder på lærersemi. Det er en kvinde der er leder nu. Snakket med dem på fortet. Der var en fra holdet som var med til at udgravet broen over voldgraven. Der gik en dag med snak. Finde billeder fra udgravningen.


Vi har været i Karaikal for at finde hyndebetræk, vi mangler 3 hynder, hvor de så end er løbet hen. Købte en brødrister, madvarer og ØL. Poul vil nok gerne have en øl når han kommer!!!!!!!

Det var bare lidt af det der skete i denne uge.

fredag 21.11.09

Endnu en dag med dejlig sol. – Selvom der er meget fugt i luften er her bare dejligt. Det må være sådant det er, at være i regnskoven. Sveden pibler ned af en. Jeg var i haven for at flytte nogle sten jeg har samlet. De skulle ligge et nyt sted. Sveden rendte af en. – Jeg fik også lige lukket et stort rottehul i haven. Der er en rotte så stor, som jeg aldrig har set før. Det er godt nok ude i haven den tror den skal bo, men alligevel. Jeg så den rende ind på naboens grund. Puha, den skal bare blive på naboens grund.

Guvernørboligen arbejdes der stadig på. Stensætningen på paradepladsen er næsten nået op til enden, der hvor Dronningensgade og Kongensgade mødes. - - Har jeg mon fortalt at Skolelederen på mandeseminariet var død.?? Han faldt bare om til et møde. 45 år. - 

Udsigten fra Det hvide hus, er så fantastisk i dag. Stille vejr og havet, ja, i bliver da misundeligt. Stille og trope grøn, bare så skønt. Og sikke et fugleliv, der er lige for tiden. Fugle som jeg ikke har set her før. Kingfisher sidder igen som sidste år, for enden af taget. Den er bare så flot. Så har vi også et lille jordegern, den tror nu den også skal være i huset. Den var ved at bygge rede, i Ruth og Pouls soverum. Jeg må sætte et skilt op. ”Ikke til leje.” Den har været med til, at vi har købte en stige, så vi kan komme op og sætte en stopper for det griseri den laver.

Bryllup har vi også været til, det var naboen der havde et familiemedlem der blev gift. Se under billederne.

Så har vi igen haft bøvl med nøglen til den gamle kirkegård. De skifter låsen ud , så vi ikke kan komme ind. Når der så kommer turister der gerne vil se gravstederne, så har de ingen nøgle. Siger de. Sidste år mente jeg vi havde fået en ordning og at de gerne ville samarbejde. Det kræver igen en snak, med de høje herrer. Nu skal de lige have lov til at tænke sig om en ekstra gang.                                                                                                        

fredag 13.11.09

God morgen til alle jer derhjemme.!!

I morges vågnede vi ved nogle høje klask, det var såmen nabokonen der var ved at vaske tøj. Det runger i hele huset. Det er dog utroligt, mon tøjet kan holde til det. Hun klasker tøjet ned på jorden, derefter kommer hun vaskesæben på tøjet. Klasker, vasker, klasker. Det er nogle høje smæld det giver hver gang tøjet rammer jorden.

Ja, så måtte vi jo i gang. Vi kom op til en dag med høj solskin. Havet har ”lagt” så bølgerne ind mod land er ikke nær så kraftige.

I går gik Viggo og jeg hele Trankebar rundt. - Også i solskin. -  Der er ikke sket de store forandringer, siden vi var her sidst. Fiskelandsbyen ( den gamle del) ligner sig selv. Husene som blev ramt af Tsunamien, ligger stadig som da de blev ramt. Fiskerne holder nu til henne der hvor stenmolen holder op, der er der en lille sandstrand, hvor bådene ligger. Foran stensætningen er der ingen sand. Til gengæld er der masser af sand henne syd på.

Kirkegården i Nygade er pæn, men der mangles jo stadig de sidste gravsteder, at få dem ordnet.

Bag ved Jerusalemskirken er de næsten færdig med at bygge en bolig, som skal bruges til kirketjeneren og kirkekontor. Et lige op og ned beton hus.!!!

Hos søstrene i konventet er de ved at rive en over etage ned i Kongensgade. Jeg ved ikke om det bliver hele huset !!!   Intach  ved det godt. De kan ikke forstå at de har fået lov. Vi skulle havde været på kommunekontoret, Asis  og jeg, for at forhøre os om der ligger en aftale.  (men han kom aldrig!!! ) Søstrene har det med at rive ned.

Guvernørboligen har ligget stille, man har ikke kunnet arbejde på grund af den voldsomme regn. I går, var de dog i gang igen. Det er helt rart at se, at der nu endelig sker noget.

Aberne ovre ved skolen i Admiralsgade er en stor plage. Ikke nok med at de hiver tagstenene ned fra bedehuset, men også de omliggende huse. Det er faktisk med til, at folk ikke vil have dens slags tage som er i Flora, da de ødelægger gang på gang taget. Sankar foreslår vi betaler en mand for at indfange aberne og sætte dem ud, nede i nationalparken sydpå. Så vil det vel være et par år inden der kommer et hold igen.

Vagtmænd har kronede dage i Trankebar. Der er ikke mindre end 8 steder hvor der daglig er vagt på, døgnet rundt.

Så er det vejen rundt om kanalen, der hvor Norgesbastionen er, den vej er fuldstændig ved at blive "ædt "  på grund af fiskebådenes trafik i kanalen.

Kaffemanden har fået lavet en pæn lille trappe op til hans platform. Sultan sidder stadig i sin butik, mens resten af hele hans familie er ved Mekka.

Ja, der sker jo ikke de store forandringer oppe i byen. Vi savner en god folkelig restaurant.!!!!tirsdag 10.11.09

Dejlig morgen.!!

 

I går havde vi kun 1 kraftig regnbyge. I dag lidt overskyet med sol. Luften er fugtig efter al det regn, men  med dejlig varme. Så skal der vaskes tøj, der er stor chancer for at det nå, at tørre.

Fiskerne har været på havet i dag. I går købte jeg store fjord rejer. Lækkert.  De koster 5 rupi stykket, stadig billiger end derhjemme.

Jeg har genlæst Leyels bog. Med hensyn til vejret, kunne det såmen være skrevet i dag!!!! Der er næsten ingen forskel. Bortset fra at vi har vand i hanerne el. og  vi bare kan lukke op for. Og gud hvor må de havde længtes efter nyt derhjemmefra. Ingen radio, tv. Eller avis. Kun hvad de hørte fra de forskellige skibe der kom udefra. Jer der ikke har Læst W. Leyels bog, skulle se at få tid til det.

Den er lige så spændende som Jon Olafson bog.

Lige nu sidder jeg og skriver oppe i ”tårnet” i det hvide hus. Dejlig udsigt til den bengalske bugt, der tøffer både rundt derude, og var det ikke for jordens krumning, kunne jeg nok se til Nicobarerne. Havet er stadig lidt uroligt, bølgerne brager ind mod kysten.

Floden har lavet en ny krumning, så der er skabt lidt ”backwater” hen langs Bestsellers beplantning.

Der er endnu ikke sket noget på Dronningens gade, så der skal man stadig vade igennem med vand til knæene.  Det samme oppe i indgangen til byen, hvor Sultans butik er,  der skal man også kæmpe sig rundt for ikke at vappe rund i vandet.  Bedehuset mangler nu at få gjort væggene inde i huset, i orden. Stolene til Jerusalems kirken  er færdige. De skal også afleveres. I alt 7 stk. Vi har ikke nået kirkegårdene, så vi ved ikke hvordan det ser ud endnu.

Byporten ser jammerligt ud, den trænger så hårdt. Hvem vil hjælpe???? Er der fonde og forstandige folk der kan bistå med dette arbejde,????? så vil vi gerne lægge kræfter i med  at ansøge om bevillinger på relevante steder, til  ny restaurering. ?????

7 nov. 2009

Så er vi kommet i hus. Efter 2 dage i Mahabella, hvor vi nød vejret og fik udsovet. Så var vi igen friske til at tage turen til Trankebar.
I Mahabella var der en, der spurgte, hvor vi skulle hen,  - til Trankebar. Hvad vi dog ville der ?- Ja, sådan og sådan, og vi ville kun være i Trankebar.
Han så helt forkert ud i hovedet. "Jamen man kan da ikke holde ud at være i lang tid der - Der er jo ingen butikker" o.s.v.  Sådan ser vi jo lidt forskelligt på tingene.

Efter at vi ankom, kom regnen. De første par dage var der skiftevis sol og regn. I dag lørdag har det regnet hele dagen. I middags var det som nat i huset, så mørkt var vejret. Her hen mod aften er det stilnet af. - Varmen er på 26 grader. Så vi får begge læst noget. Jeg er for anden gang, i gang med Leyel. De havde også dengang i 1640 storm og regn i november, så voldsomt, at skibene ikke kunne ligge på reden. Hvad gjorde han så den kære Leyel, jo han gik på sørøveri.

I går kl. 17.oo  var vi til tvillinge fødselsdagsfest. Med stor lagkage og spisning.  Vi var kun lige kommet hjem derfra, da vi fik gæster, de blev til lidt over 24.00, da regnen holdt op, lidt over 12 måtte vi bede dem om at køre hjem eller sove her, da vi gerne ville i seng.  ( De kørte hjem.)

Så dagen i dag har været en dovne -dag. Det er ikke lige det ude vejr, man har mest lyst til. -  For dem der nu sidder og tænker på, den kolde regn i Danmark, vil jeg bare sige , sådan er det ikke her, med 26 grader er det faktisk rart, dersom man blot kan blive inde i tørvejr. Og det gør vi så !!!!.

Uden for Fortet er sandstranden vokset, der ligger meget sand. Det er så spørgsmål, om det bliver liggende. Sidste år i november var der næsten ingen sandstrand.